မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (၂၀၁၅) သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်

Fri, 10/23/2015 - 06:15 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၃/၂၀၁၅ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (၂၀၁၅) သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ