ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော စက်ပစ္စည်း (Reconditioned Machine) တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်

Fri, 01/22/2021 - 06:57 -- eiprdep

ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော စက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းဖြင့် ကာလတိုအတွင်း ပြည်တွင်းတွင် အသုံးမတည့်သောစက်ပစ္စည်းများ စုပုံနေခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အပြင် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုး တက်စေရန်တို့အတွက် ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောစက်ပစ္စည်း (Reconditioned Machine) တင်သွင်းခွင့်ပါ သတ်မှတ်ချက်များအား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈/၂၀၂၁

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ