နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် ဆေးရုံသုံး ကိရိယာများ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား H.S Code လိုင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Wed, 12/21/2016 - 08:01 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၅/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော နိုင်ငံခြားဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် ဆေးရုံသုံးကိရိယာများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား H.S Code လိုင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ