ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့် စနစ် (Self-Certification System) ကို ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ

Sun, 02/21/2016 - 09:08 -- eiprdep

ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့်စနစ် (Self-Certification System) ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ