အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၃/၂၀၁၉

Thu, 05/23/2019 - 03:38 -- eiprdep

ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးရံုသံုးကိရိယာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း (ကုန္သြယ္ျခင္း)ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ကိစၥအတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၃/၂၀၁၉