အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၂/၂၀၁၉

Wed, 05/22/2019 - 05:15 -- eiprdep

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္း (၂၃၄)လိုင္းကို ထပ္မံေျဖေလွ်ာ့၍ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လုိင္း (၂၉)လိုင္းအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည့္စာရင္းသို့ ျပန္လည္ထည့္သြင္းၿပီး လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည့္ စုစုေပါင္း ကုန္စည္လိုင္း (၄၆၁၃)လိုင္းအား Automatic Import Licensing ႏွင့္ Non -Automatic Import Licensing အျဖစ္ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၂/၂၀၁၉