အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၉/၂၀၁၈

Thu, 02/15/2018 - 10:15 -- eiprdep

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ HS Code 2017 Version အရ 10 digit ကုန္စည္လိုင္း စုစုေပါင္း (၃၃၄၅)လိုင္းကို ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည့္စာရင္း (Export Negative List) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၉/၂၀၁၈