အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၀/၂၀၁၇

Fri, 12/15/2017 - 07:32 -- eiprdep

ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုသော ကုန်စည်လိုင်း (၉၈၃)လိုင်းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန်စည်လိုင်း (၁၀၇၉)လိုင်းသို့ပြင်ဆင်၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၀/၂၀၁၇