အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ ( ၂၈ / ၂၀၁၉ )

Fri, 06/21/2019 - 06:45 -- ictuser

၂၀၁၉ခုနွစ္ၿပကၡဒိန္နွစ္အတြက္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ယနၱရားမ်ားနွင့္လုပ္ငန္းသံုးယနၱရားမ်ားအားအေရာင္းျပခန္း(Show Room)မ်ားတြင္ေရာင္းခ်ရန္ရာတြင္
လိုက္နာရမည့္စည္ကမ္းခ်က္မ်ားအမိန့္ေျကာ္ျငာစာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE