အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ ( ၂၆/ ၂၀၁၉ )

Fri, 06/21/2019 - 06:37 -- ictuser

၂၀၁၉ခုနွစ္ၿပကၡဒိန္နွစ္အတြက္ေမာ္ေတာ္ယာဉ္အေရာင္းစင္တာ(Sale Center) တြင္ေရာင္းခ်ရန္ေမာ္ေတာ္ယဉ္တင္သြင္းရာတြင္လိုက္နာရမည့္စည္ကမ္းခ်က္မ်ား
အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE