အပိုင္း (၄) - အေထြေထြ

Mon, 06/06/2016 - 06:55 -- dotadmin

၁၃၅။   ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒအရ ထုတ္ ျပန္ထားေသာ အမိန့္၊ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ၊ ညွြန္ျကားခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ူးလြန္ပါက ပို့ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္။

၁၃၆။   ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားစာအုပ္တြင္ မပါဝင္သည့္ ထူးျခားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား စီးပြား ေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာနက သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပု မည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၃၇။   စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာနတြင္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ အသံုးျပု၍ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္   အြန္လိုင္း စနစ္ျဖင့္ ပို့ကုန္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ထုတ္ ေပးသည့္စနစ္(IELPS System)၊ အီလက္ထေရာနစ္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(e-Payment System)၊ ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ မွတ္ပံုတင္စနစ္ စသည္တို့အား ေဆာင္ရြက္ထားရွိျပီး ဆက္လက္၍ အျပည့္အဝ အြန္လိုင္းစနစ္သို့ အဆင့္လိုက္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ျပီး အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းရွင္(ကိုယ္စား)သက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate Authority, Digital Signature, e-Token) စသည့္ နည္းပညာမ်ား ဆက္လက္ အသံုးျပု ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  အမ်ားျပည္သူထံ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၃၈။   အဆိုပါအြန္လိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဉ္အား ဝန္ျကီးဌာန Website မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူေလ့လာနိုင္ရန္ တင္ျပထားရွိျပီး System Error မ်ားနွင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး Complain Center ေနျပည္ေတာ္ (ဝ၆၇-၄၀၈၄၈၅)၊ ရန္ကုန္(ဝ၁-၂၄၁၀၂၅) နွင့္ mocdotict@gmail သို့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း နိုင္ပါသည္။