အပိုင္း (၂) - ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

Mon, 06/06/2016 - 07:21 -- dotadmin

 

ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားျကီးျကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၈။     ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒအရ အပ္နွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သံုး၍ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာနသည္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း ေသာ အမိန့္၊ အမိန့္ေျကာ္ ျငာစာ၊ညွြန္ျကားခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုအပ္သလို ထုတ္ျပန္၍ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ရွိေစရန္ ျကီးျကပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို့အျပင္ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ အမ်ားျပည္သူအား အသိ ေပးရန္ရွိသည္မ်ားကိုအခါအားေလ်ာ္စြာ သတင္းလွြာမ်ား ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

 

ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းနွင့္ ပါဝင္ျပသျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

၁၉။     ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။ ယင္းသို့ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အခ်ို့ေသာဝန္ျကီးဌာနမ်ား ၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ့ အစည္းမ်ား ၊ သမဝါယမအသင္းမ်ား ၊ သံရံုးမ်ား ၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ ျကီးမႉး၍ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္း ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပျပုလုပ္ လ်က္ရွိသလို ျပည္ပနိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ကုန္စည္ျပပြဲ မ်ားသို့ သြားေရာက္ ခင္းက်င္းျပသမႈမ်ားလည္း ျပုလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

၂၀။     ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပျပုလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား၌ က်င္းပ ျပုလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို့ သြားေရာက္ျပသသည္ျဖစ္ေစ၊ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ဝန္ျကီးဌာန၊ သံရံုး၊ အဖြဲ့အစည္း၊ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပျပုလုပ္ခြင့္ေတာင္းခံျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း မ်ား တင္သြင္းခြင့္/တင္ပို့ခြင့္ ေတာင္းခံျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း ၊ တင္ပို့ျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္နွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဉ္း ၊ စည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိ ပါသည္။

၂၁။     ယခုအခါ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ တိုးတက္ေစေရးအတြက္   ေဈးကြက္မ်ားခ်ဲ့ထြင္နိုင္ရန္  ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း  ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲမ်ား လာေရာက္က်င္းပျခင္း ၊ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို့ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား သြားေရာက္ျပသျခင္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ လာေသာ အေျခအေနမ်ားနွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေစရန္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁/၂

၂၂။     ခြင့္ျပုခ်က္ေတာင္းခံျခင္း။       ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပျပုလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို့ သြားေရာက္ျပသသည္ျဖစ္ေစ၊ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ဝန္ျကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ့အစည္းမ်ား (သမဝါယမအသင္း၊ သံရံုး၊ ကုမၸဏီ) သည္ က်င္းပျပုလုပ္ခြင့္၊ ျပည္ပသို့ သြားေရာက္ျပသခြင့္ကို စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ  ခြင့္ျပုမိန့္မ်ား ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ျပီး ခြင့္ျပုခ်က္မ်ား ရရွိမွသာ ေဆာင္ရြက္ျကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၃။     ကုန္စည္ျပပြဲအမ်ိုးအစားမ်ား။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကုန္စည္ျပပြဲအမ်ိုးမ်ိုး က်င္းပလ်က္ရွိရာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က)    ျပည္ပမွ တစ္နိုင္ငံခ်င္း လာေရာက္ျပသေသာ ကုန္စည္ျပပြဲ၊

(ခ)     ျပည္ပမွ နိုင္ငံစံု လာေရာက္ျပသေသာ ကုန္စည္ျပပြဲ၊

(ဂ)     ျပည္တြင္းနွင့္ ျပည္ပေပါင္းစပ္ျပသေသာ ကုန္စည္ျပပြဲ၊

(ဃ)    ျပည္တြင္းကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုေပါင္းျပသေသာ ကုန္စည္ျပပြဲ၊

၂၄။     ျပပြဲခြင့္ျပုမိန့္ ရရွိေရးအတြက္ အထက္အပိုဒ္ ၂၃၊ အပိုဒ္ခြဲ (က)မွ (ဂ)အထိေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္ပမွ လာေရာက္ျပသေသာ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ အခ်က္အလက္ ျပည္စံုစြာျဖင့္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသို့ အနည္းဆံုး (၂) လျကိုတင္ တင္ျပျပီး ခြင့္ျပုမိန့္မ်ား ေတာင္းခံျကရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို့အျပင္ အပိုဒ္ခြဲ(ဃ) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္တြင္းကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကိုမူ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့မ်ားတြင္ က်င္းပ ခြင့္ရယူျကရန္ျဖစ္ျပီး၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသို့ ျပပြဲက်င္းပမည့္ အေျခ အေနနွင့္ ျပပြဲက်င္းပျပီးေနာက္ အေျခအေနမ်ားကို တာဝန္ယူက်င္းပသည့္ အဖြဲ့အစည္း၊ ကုမၸဏီ တို့က အစီရင္ခံစာ အက်ဉ္းခ်ုပ္ျပုစု တင္ျပျကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ခြင့္ျပုမိန့္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း

၂၅။     စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားက်င္းပျပုလုပ္ျခင္း ဆိုင္ရာျကီးျကပ္မႈေကာ္မတီကို ဖြဲ့စည္း၍ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားက်င္းပခြင့္ကို ခြင့္ျပုမိန့္မ်ား ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းကုန္စည္ျပပြဲမ်ားက်င္းပျပုလုပ္ျခင္း

၂၆။  ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။           ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသရန္ အတြက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ (Draw Back) စနစ္ျဖင့္သာ တင္သြင္းခြင့္ျပုပါသည္။ ျပည္တြင္း၌ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္မျပုပါ။ ကုန္စည္ျပပြဲ၌ ေရာင္းခ်လိုပါက ေရာင္းခ်လိုသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသို့ ျကိုတင္ ခြင့္ျပုမိန့္မ်ား တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး ခြင့္ျပုမိန့္မ်ား ရရွိမွသာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

၂၇။     ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပမည့္ ဝန္ျကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ့အစည္းမ်ားသည္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ခင္းက်င္း ျပသရန္အတြက္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အျကိမ္ျကိမ္အလီလီ တင္ျပျခင္းမျပုဘဲ တစ္ျကိမ္တည္းျဖင့္ ကုန္စည္ျပပြဲမက်င္းပမီ အနည္းဆံုးတစ္လ ( တစ္လ ) ျကိုတင္ တင္ျပေလွ်ာက္ ထားရမည္။

၂၈။     စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္း ျပသမည့္ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပစၥည္းအမ်ိုးအစားနွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရ အတြက္သာ တင္သြင္းခြင့္ျပုမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၉။    တင္သြင္းခြင့္ျပုျခင္း။     စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ ကုန္စည္ ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသရန္အတြက္ တင္သြင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ ထားေသာ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ျပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ပစၥည္းအမ်ိုးအမည္နွင့္ အေရအတြက္မ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ျပုမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃၀။    တင္သြင္းျခင္း။          ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသရန္အတြက္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနက တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ ပစၥည္းအမ်ိုးအမည္နွင့္ အေရအတြက္မ်ား အတိုင္းသာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃၁။     ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသရန္အတြက္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီး ဌာနက တင္သြင္းခြင့္ျပုထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပမွတင္သြင္းရာတြင္ ကုန္စည္ျပပြဲ မက်င္း ပမီ အေရာက္တင္သြင္းရမည္။

၃၂။    သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကးကင္းလြတ္ခြင့္ျပုျခင္း။      ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ခင္းက်င္းျပသရန္အတြက္ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပုပါသည္။

၃၃။    ေရာင္းခ်ျခင္း။  ေရာင္းခ်သည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်သင့္သည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး၊ အေကာက္ခြန္နွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ား ၊ ဝင္ေငြခြန္မ်ားအား သတ္မွတ္နႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေပးေခ်ရမည္။ ကင္းလြတ္ခြင့္ေတာင္းခံလိုပါက ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဌာနသို့ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တင္ျပေတာင္းခံရမည္။

၃၄။    လႉဒါန္းျခင္း။  ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသရန္အတြက္ တင္သြင္းလာသည့္ ပစၥည္းမ်ားအနက္မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအဖြဲ့အစည္းမ်ားသို့ လႉဒါန္းလိုပါက စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ အတည္ျပုခြင့္ျပုမိန့္ျဖင့္ လႉဒါန္းနိုင္ပါသည္-

        (က)      ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ ဘာသာေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား

          (ခ)      လူမူေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား

          (ဂ)      အစိုးရဌာနအဖြဲ့အစည္းမ်ား

၃၅။    ဆိပ္ကမ္းအတြင္းမွ ရွင္းလင္းထုတ္ယူျခင္းနွင့္ ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္း။   ကုန္စည္ျပပြဲကို တာဝန္ခံက်င္းပမည့္ ဝန္ျကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသရန္အတြက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ဆိပ္ကမ္းအတြင္းမွ ရွင္းလင္းထုတ္ယူျခင္း၊ ျပပြဲျပီးဆံုးသည့္အခါ ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဖြဲ့အစည္း တစ္ခုခုအား သီးျခားတာဝန္ေပးအပ္ရန္နွင့္ ယင္းတာဝန္ ေပးအပ္သည့္ အဖြဲ့အစည္းကပင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၃၆။    တင္သြင္းျခင္း ၊ တင္ပို့ျခင္း။   ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား တင္သြင္းျခင္း ၊ ျပပြဲျပီးဆံုးသည့္အခါ ျပန္လည္တင္ပို့ျခင္းမ်ားကို မူလခြင့္ျပုမိန့္ပါ စည္းမ်ဉ္း စည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ၊ ပို့ကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုဘဲ တင္သြင္းခြင့္ တင္ပို့ခြင့္ျပုပါသည္။

 

ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို့ သြားေရာက္ျပသျခင္း

၃၇။     ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကို သြားေရာက္ျပသရန္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားက်င္းပျပုလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာျကီးျကပ္မႈေကာ္မတီ (သို့မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ့အစည္း သည္ သြားေရာက္ျပသမည့္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိုးအမည္၊ အေရအတြက္ နွင့္တန္ဖိုးမ်ားကို စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသို့ အနည္းဆံုးတစ္လ (တစ္လ) ျကိုတင္၍ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၃၈။     သြားေရာက္ျပသမည့္ပစၥည္းမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း ျပည္ပေဈးကြက္တြင္ အမယ္သစ္အေနျဖင့္ ေဈးကြက္ရရွိနိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ျပည္ပေဈးကြက္က စိတ္ဝင္စားသည့္ ျမန္မာ့ပို့ကုန္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားရန္ျဖစ္ပါသည္။

၃၉။     စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ ျပည္ပသို့ သြားေရာက္ျပသခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ားအား သတ္မွတ္စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ျပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပစၥည္း အမ်ိုးအမည္နွင့္ အေရအတြက္ကို တင္ပို့ခြင့္ျပုမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနက တင္ပို့ခြင့္ျပုသည့္ပစၥည္းအမ်ိုးအမည္ ၊ အေရအတြက္မ်ားအတိုင္းသာ တင္ပို့ ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုတင္ပို့ခြင့္မျပုပါ။ ထို့အျပင္ ခြင့္ျပုခ်က္မရမီ ျကိုတင္ တင္ပို့ျခင္းကိုလည္း ခြင့္မျပုပါ။ ျပည္ပ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို့ သြားေရာက္ျပသသည့္ပစၥည္းမ်ားအား ကုန္စည္ျပပြဲ မက်င္းပ မီ အေရာက္ျကိုတင္၍ တင္ပို့ရန္ျဖစ္သည္။

၄၀။     ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို့ သြားေရာက္ျပသသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ဝယ္လိုသူမ်ားရွိပါက ေရာင္းခ် ခြင့္ျပုပါသည္။ ေရာင္းခ်ရရွိသည့္နိုင္ငံျခားေငြမ်ားကို ဘ႑ဍာေရးဝန္ျကီးဌာန၏ နိုင္ငံျခား ေငြဆိုင္ရာလုပ္ထံုး လုပ္နည္းနွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရမည္။

၄၁။     ကုန္စည္ျပပြဲျပီးဆံုးသည့္အခါ က်န္သည့္ပစၥည္းမ်ားအား ျမန္မာျပည္သို့ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလ အတြင္း အေရာက္ျပန္လည္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄၂။     ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို့ သြားေရာက္ျပသသည့္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္လည္တင္သြင္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပုပါသည္။

၄၃။     ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို့ သြားေရာက္ျပသသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား မူလခြင့္ျပုထားသည့္ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုဘဲ တင္ပို့ခြင့္၊ ျပပြဲျပီးဆံုးသည့္အခါ ျပန္လည္တင္သြင္းခြင့္ျပုပါသည္။

၄၄။     ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း  က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊  ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ခင္းက်င္းျပသသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား တင္သြင္း ျခင္း ၊ တင္ပို့ျခင္း ၊ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား  ခင္းက်င္းျပသျခင္းမ်ားျပုရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္ ျပပြဲက်င္းပမည့္ ဝန္ျကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္း မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

အေထြေထြခြင့္ျပုမိန့္ျဖင့္ တင္သြင္း/ တင္ပို့ခြင့္ျပုျခင္း

၄၅။     ျပည္တြင္း၌ က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားအတြက္ ျပသမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပုရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား၌ က်င္းပျပုလုပ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲ မ်ားသို့ သြားေရာက္ျပသမည့္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို့ခြင့္ျပုရန္အတြက္လည္းေကာင္း ကုန္ပစၥည္း အလိုက္ေဈးနႈန္း မွန္ကန္ေရး၊ သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းကမ္းမ်ား ကိုက္ညီေရးတို့အတြက္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပျပုလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ျကီးျကပ္မႈေကာ္မတီကို ဖြဲ့စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားပါသည္။ သို့ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျပသခြင့္ျပုရန္ တင္ျပလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား  ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား က်င္းပျပုလုပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ျကီးျကပ္မႈေကာ္မတီက ျကိုတင္စိစစ္ျပီးမွ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာနသို့  ဆက္လက္တင္ျပျပီး ခြင့္ျပုခ်က္နွင့္အညီ တင္ပို့တင္သြင္းျပသခြင့္ ျပုပါမည္။

 

Cash Memo ျဖင့္ တင္ပို့ခြင့္ျပုျခင္း

၄၆။     ဘ႑ဍာေရးနွင့္ အခြန္ဝန္ျကီးဌာန၏ ( ၂၂ -၉-၂၀ဝ၀ ) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ( အက္ဖ္အီး -၁၀/ ဝ၃၃၇ ) နွင့္ (၈ -၁၂ -၂၀ဝ၂) ရက္စြဲပါစာအမွတ္ (အက္ဖ္အီး -၁၀/ ၆၂၁)တို့အရ သမဝါယမဝန္ျကီး ဌာန၏ ျကီးျကပ္မႈျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအား အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးေသာ အေရာင္းဆိုင္တို့အား သမဝါယမဝန္ျကီးဌာန၏ ျကီးျကပ္မႈျဖင့္ သမဝါယမဝန္ျကီးဌာနမွ ထုတ္ေပး သည့္ တစ္ေစာင္လွ်င္ US$  1000 ထက္မပိုေသာ ကုန္ေရာင္းေျပစာ    (Cash Memo ) ကို (Export Permit ) ပို့ကုန္ခြင့္ျပုခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ တင္ပို့ခြင့္ျပုပါသည္။ 

 

ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုျခင္း

၄၇။     ကုန္သြယ္မႈအရ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္း ရွင္မွတ္ပံုတင္ ရရွိျပီးျဖစ္သည့္ကုမၸဏီ၊ ဖက္စပ္၊ သမဝါယမအသင္းလီမိတက္နွင့္ အစိုးရအဖြဲ့ အစည္းမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္း ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ရရွိျပီးသူမ်ားသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုပါသည္။ တင္ပို့တင္သြင္းမည့္ ခြင့္ျပုခ်က္ရယူရန္လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္း အတြက္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္/ပါမစ္ခြင့္ျပုခ်က္ ရရွိျပီးမွသာ တင္ပို့တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။

၄၈။     ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္  ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္ တင္ပို့/တင္သြင္းမည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လိုင္စင္လိုအပ္ပါက ကုန္သြယ္ ေရးဦးစီးဌာန ရံုးခ်ုပ္ ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားနွင့္ တိုင္းေဒသျကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ပို့ကုန္ သြင္းကုန္ရံုးမ်ားတြင္ ပို့ကုန္သြင္း ကုန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူ၍လည္းေကာင္း၊လိုင္စင္မလိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတြင္ အေကာက္ခြန္ပို့ကုန္ေျကညာလွြာ (ED) ၊ အေကာက္ ခြန္သြင္းကုန္ေျကညာလွြာ (ID) ရယူ၍လည္းေကာင္း သတ္မွတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း နွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထား နိုင္သည္။ 

 

ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား

၄၉။     ပို့ကုန္/သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္း (၂) မ်ိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုပါသည္ -

          (က)    ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္း(Conventional Trade)။ နိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္း မ်ားမွ သေဘာတူသတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈစနစ္၊ ဘဏ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စနစ္မ်ားနွင့္အညီ တင္ပို့ျခင္း ၊ တင္သြင္းျခင္းကိုဆိုသည္။

 

          (ခ)     နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္း (Border Trade) ။           ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံတစ္ခုခုနွင့္ နယ္နိမိတ္ကို  ျဖတ္ေက်ာ္၍ သတ္မွတ္ ခြင့္ျပုထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို့ျခင္း ၊ တင္သြင္းျခင္းကိုဆိုသည္။

                                 

တင္ပို့တင္သြင္းရာတြင္ သံုးစြဲခြင့္ျပုသည့္ ေငြေျကးအမ်ိုးအစားမ်ား

၅၀။     ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ တင္ပို့တင္သြင္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးကို ေပးေခ်ရာ၌ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ခြင့္ျပုထားသည့္ ေငြေျကးအမ်ိုး အစားျဖင့္ ေပးေခ်ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုသည္။

၅၁။     နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ တင္ပို့/တင္သြင္းရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးကိုေပးေခ်ရာ၌ နယ္စပ္ေဒသအလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေငြေျကးအမ်ိုးအစားမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပု သည္-

          (က) ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္        -(က်ပ္  ၊ ယြမ္  ၊  ေဒၚလာ) နွင့္  ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က     ခြင့္ျပုသည့္ ေငြေျကးအမ်ိုးအစား

         ( ခ ) ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္           -(က်ပ္  ၊ ဘတ္  ၊  ေဒၚလာ) နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟို   ဘဏ္က  ခြင့္ျပုသည့္ ေငြေျကးအမ်ိုးအစား

         ( ဂ )ျ မန္မာ-အိနၵိယနယ္စပ္         -(က်ပ္   ၊ ရူပီး၊  ေဒၚလာ)  နွင့္   ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟို  ဘဏ္က  ခြင့္ျပုသည့္ ေငြေျကးအမ်ိုးအစား

         (ဃ) ျမန္မာ-ဘဂၤႅားေဒ့ရွ္နယ္စပ္      ေဒၚလာနွင့္ ့္ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပုသည့္ေငြေျကး အမ်ိုးအစား ၊ က်ပ္ေငြေျကး    (သီးျခားေဆာင္ ရြက္ခြင့္ျပုထားသည့္ ပို့ကုန္၊ သြင္းကုန္ပစၥည္း မ်ားအတြက္)

 

ပည္ပသို့တင္ပို့ခြင့္ျပုသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 

၅၂။     နိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းမ်ား၏  သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္  တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ   ပစၥည္းမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္ပို့ခြင့္မျပုေသာပစၥည္းမ်ားနွင့္ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွအပ က်န္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို့ခြင့္ျပုပါသည္။

 

ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

၅၃။     နိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းမ်ား၏  သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္  တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ   ပစၥည္း

မ်ား၊နိုင္ငံေတာ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္သြင္းခြင့္မျပုေသာ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ထား သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွအပ က်န္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ျပုပါသည္။

 

 

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္လိုအပ္သည့္  တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ပစၥည္းမ်ား

၅၄။     စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးရံုး၏ ၁၉-၂-၂၀၁၄ ရက္ေန့ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာ   (၁၁/၂၀၁၄) အရ ပို့ကုန္လိုင္စင္ ရယူရန္ မလိုဘဲ တင္ပို့ ခြင့္ျပုထားသည့္ H.S Code လိုင္းေပါင္း (၉၈၃)လိုင္းအား ခြင့္ျပုခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့ (WTO) နွင့္ ASEAN အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ WTO ၏ Agreement on Import Licensing Procedures အရလည္းေကာင္း၊ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ လုပ္နည္းမ်ားအရလည္းေကာင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္အတြက္ ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ HS Code 2012 Version အရ ကုန္စည္လိုင္းေပါင္း (၄၄၀၅) လိုင္းအား  သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္သည့္ ကုန္စည္စာရင္း (Negative List) အျဖစ္ ဝန္ျကီးရံုး၏      ၂၇-၇-၂၀၁၅ ရက္စြဲပါ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ (၆၉/၂၀၁၅) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေျကညာခဲ့ပါသည္။ အေသးစိတ္စာရင္းအား www.commerce.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ျကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

 

တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade)

၅၅။     တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္- ၁/

        (က)    နိုင္ငံသားပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္း  ကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုသည္။

        ( ခ )   တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ပို့ကုန္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္သည္ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး  ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို တရားဝင္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိျပီး ျဖစ္ရမည္။

        ( ဂ )   ျမန္မာနိုင္ငံအား ျဖတ္သန္း၍ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံ (သို့မဟုတ္) မည္သည့္နိုင္ငံနွင့္မဆို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုသည္။

        (ဃ)    တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုန္ပစၥည္းသည္ျမန္မာနိုင္ငံ ၊ ကုန္ေရာင္းသူနွင့္ ကုန္လက္ခံသူနိုင္ငံက တင္ပို့/ တင္သြင္း  ခြင့္ျပုသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ရမည္။

        ( င )   တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း ရပ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ နိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္က ျကိုတင္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျပီး ခြင့္ျပုခ်က္ရရွိျပီးမွတင္သြင္း တင္ပို့ရမည္။ လိုင္စင္အား ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန တြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။          

        ( စ )   ကုန္ေရာင္းသူ (သို့မဟုတ္) ကုန္လက္ခံသူမွ ျမန္မာနိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ထံသို့ တစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) လုပ္ငန္းအတြက္ တရားဝင္ လုပ္ငန္းအပ္နွံသည့္ အေထာက္အထား (Contract/ Agreement) နွင့္ ကုန္ေရာင္း သူနိုင္ငံမွ တင္ပို့ခြင့္ လိုင္စင္/ ပါမစ္၊ ကုန္လက္ခံသူနိုင္ငံမွ တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္/ ပါမစ္မ်ားကို တင္ျပရမည္။

        (ဆ)    ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စီမံခန့္ခြဲခေျကးကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း (Transit Trade) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ နိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မွ တရားဝင္ေပးေခ်ရမည္။

 

( ဇ )  ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်သင့္သည့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ခ၊ ေကာ္မရွင္ခနွင့္ အျခား စရိတ္မ်ားအတြက္ (Transit Trade) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ နိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ ထံသို့ လုပ္ငန္းအပ္နွံသူက ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္လက္ခံေသာ ေငြေျကးအမ်ိုးအစားျဖင့္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ျကိုတင္ေပး ေခ်ရမည္။

( ဈ )   တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပု ခ်က္ရရွိျပီးသည့္ ကုန္ပစၥည္း ဆိပ္ကမ္း/ေနရာတစ္ခုခုသို့ တင္သြင္းေရာက္ရွိသည္မွ တင္ပို့ေပးရမည့္ ဆိပ္ကမ္း/ေနရာသို့ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အေရာက္တင္ပို့ရ မည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ဆိုင္းငံ့သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို ခြင့္မျပုပါ။

(ည)    ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္မည့္ ပို့ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားနွင့္ ခရီးလမ္း  ေျကာင္းကို ျကိုတင္တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္ခြင့္ျပုသည့္ လမ္းေျကာင္း၊ ပို့ေဆာင္မႈနည္းလမ္းနွင့္သာ ျဖတ္သန္းသယ္ယူခြင့္ျပုသည္။

( ဋ )   ျမန္မာနိုင္ငံအား ျဖတ္သန္းသယ္ပို့သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလံုးစံု အာမခံထားရွိ ျပီးျဖစ္ရမည္။ အကယ္၍ အလံုးစံု အာမခံမပါရွိေသးပါက ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း တြင္ လုပ္ငန္းအပ္နွံသူ၏စရိတ္ျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အာမခံမ်ားထားရွိရမည္။

( ဌ )   အေျကာင္းအမ်ိုးမ်ိုးေျကာင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံျခင္းမျပုပါ က လုပ္ငန္းအပ္နွံသူ၏ စရိတ္ျဖင့္ ကုန္တင္ပို့သူထံ ျပန္လည္တင္ပို့ရမည္။

(ဍ)     တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ တားျမစ္ကန့္သတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္း ၊ အမိန့္ညွြန္ျကား ခ်က္ျဖင့္ ကန့္သတ္ထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား နွင့္ ျပည္ပေဈးကြက္ကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားမွအပ က်န္ပစၥည္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုပါသည္။

 

၅၆။     တစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္မႈ (Transit Trade) စနစ္ျဖင့္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္-

(က)    အမ်ိုးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈဝန္ျကီးဌာန၊ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား   ညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာန၏ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္။

(ခ)     ပို့ေဆာင္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ပို့ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန၏ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္။

(ဂ)     အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္ပို့ေဆာင္ေရးနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဝင္မွတ္ပံုတင္။

(ဃ)    ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္။

 

စံခ်ိန္စံညွြန္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ပစၥည္းမ်ား

၅၇။     ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ပစၥည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ျကီးဌာန/အဖြဲ့အစည္းမ်ားက စံခ်ိန္ စံညွြန္းမ်ား သတ္မွတ္ထားပါက ယင္းသတ္မွတ္သည့္ စံခ်ိန္စံညွြန္းမ်ားအတိုင္းသာ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္လမ္းျဖင့္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

၅၈။     ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္း (Conventional Trade)ျဖင့္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုပါသည္ -

          (က)    ပင္လယ္ေရေျကာင္းမွ တင္ပို့တင္သြင္းျခင္း

          (ခ)     ေလေျကာင္းမွ တင္ပို့တင္သြင္းျခင္း

          (ဂ)     နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တင္ပို့တင္သြင္းျခင္း

 

ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈျဖင့္ တင္ပို့ခြင့္ျပုသည့္ နည္းလမ္းမ်ား

၅၉။       ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ တင္ပို့ခြင့္ျပုရာတြင္ ပို့ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တင္ပို့သည့္ နည္းလမ္း (Method of Export) ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုပါသည္-

            (က)  ေငြလွြဲစာတမ္းဖြင့္လွစ္ျခင္း( Normal L/C, TT )

            ( ခ )   ပို့ကုန္ပါမစ္

            ( ဂ ) လက္ခစားစနစ္  (Contract Manufacturing Process CMP)

            ( ဃ)   Payment in Kind    

            ( င )   Draw Back 

            ( စ )   Transit Trade

            ( ဆ)   Account Trade 

            ( ဇ )   Counter Trade 

            ( ဈ)   Re - Export 

            ( ည ) အျခားနည္းလမ္းမ်ား

 

ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ ပို့ကုန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပို့ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၆၀။       ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ပို့ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္သည့္ ကုန္စည္ မ်ားအတြက္ ပို့ကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပုခ်က္ရရွိမွသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို့ခြင့္ရွိပါသည္။ ပံုမွန္ ကုန္သြယ္မႈ (Conventional Trade) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ပို့ကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို တင္ပို့မည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းအလိုက္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါ သည္-

            (က)   ပင္လယ္ေရေျကာင္းမွ တင္ပို့ျခင္း 

            ( ခ)  ေလေျကာင္းမွတင္ပို့ျခင္း 

            ( ဂ)  နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွတစ္ဆင့္ တင္ပို့ျခင္း

၆၁။      ပို့ကုန္လိုင္စင္မ်ားကို UN Layout ပံုစံျဖင့္ ခြင့္ျပုေပးလ်က္ရွိျပီး ပို့ကုန္လိုင္စင္နမူနာပံုစံမွာ ေနာက္ဆက္တြဲပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။                                                             ေနာက္ဆက္တြဲ(ခ)            

                                       

ပို့ကုန္လိုင္စင္သက္တမ္း

၆၂။       ပို့ကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ေန့မွစ၍ (၃) လထိ သက္တမ္း သတ္မွတ္ ခြင့္ျပုထုတ္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ပထမအျကိမ္ (၂)လ၊ ဒုတိယအျကိမ္ (၁) လ သက္တမ္းတိုး ခြင့္ျပုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ပို့ကုန္လိုင္စင္ျပင္ဆင္ျခင္း

၆၃။       ပို့ကုန္လိုင္စင္ ျပင္ဆင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို လိုင္စင္သက္တမ္းကာလအတြင္း ကုန္ပစၥည္းတင္ပို့ျခင္းမျပုမီ ျကိုတင္တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သက္တမ္းကုန္ဆံုး ျပီးမွ အမွန္တင္ပို့သည့္ ပမာဏတန္ဖိုး ျပင္ဆင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလကို မူတည္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပင္ဆင္ေျကးမ်ားနွင့္ ဒဏ္ေျကးမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္။

                                                တန္ဖိုး   - က်ပ္

 

 

 

 

 

စဉ္

 

 

 

 

စဉ္အေျကာင္းအရာ

သြင္းကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီးေနာက္

 

(၁)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

 

(၁)လမွ (၃)လ

အတြင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း

 

(၃)လမွ(၆)လအတြင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း

 

(၆)လေက်ာ္မွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

 

 

 

ျပင္ဆင္ေျကး

 

၃၀၀၀

 

၃၀၀၀

 

၃၀၀၀

 

၃၀၀၀

 

 

 

ဒဏ္ေျကး

 

-

 

၅၀၀

 

၁၀၀၀

 

၅၀၀၀

 

                ပို့ကုန္လိုင္စင္မ်ား ျပန္လည္အပ္နွံျခင္း / ပယ္ဖ်က္ျခင္း

                ၆၄။    ပို့ကုန္လိုင္စင္မ်ားအား အေျကာင္းအမ်ိုးမ်ိုးေျကာင့္ တင္ပို့ျခင္း မျပုနိုင္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနသို့ မပ်က္မကြက္ ျပန္လည္အပ္နွံရမည္။ သို့ေသာ္လည္း ပို့ကုန္လိုင္စင္အပ္နွံေျကးေပးေဆာင္ ရန္မလိုပါ။ ၁/

                ပို့ကုန္လိုင္စင္မိတၱူထုတ္ေပးျခင္း

                ၆၅။    ထုတ္ေပးထားသည့္ ပို့ကုန္လိုင္စင္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းေျကာင့္ မိတၱူအသစ္ရယူ လိုပါက ေဆာင္ရြက္မႈအခေျကးေငြ က်ပ္ ၅၀ဝ၀ ေပးေဆာင္ျပီး ပို့ကုန္လိုင္စင္မိတၱူ ေလွ်ာက္ထား ရယူနိုင္ပါသည္။ ၂/

                ပို့ကုန္လိုင္စင္ေျကး

                ၆၆။     ပို့ကုန္အားလံုးအေပၚတြင္ ပို့ကုန္လိုင္စင္ေျကး ေကာက္ခံျခင္းမရွိပါ။  ၃/

                ပို့ကုန္လိုင္စင္ / ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလိုဘဲ တင္ပို့ခြင့္ျပုသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား

                 ၆၇။    ကုန္သြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ၁-၁-၁၉၉၁ ရက္စြဲပါအမိန့္အမွတ္ ၁/၉၁ ျဖင့္ ပို့ကုန္လိုင္စင္    ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလိုဘဲ  ျပည္ပသို့တင္ပို့ခြင့္ျပုသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

                                                                                                                                    ေနာက္ဆက္တြဲ(ဂ) 

ျပည္ပသို့ အခမဲ့တင္ပို့မည့္ နမူနာပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေျကာ္ျငာပစၥည္းမ်ား

၆၈။     ကုန္သြယ္ေရးညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာန၏ ၁၁-၉-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ ပို့ကုန္သြင္းကုန္နွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သတင္းလွြာ ၆/၂၀၁၃ ျဖင့္ ပို့ကုန္လိုင္စင္ /ပါမစ္ ရယူရန္မလိုဘဲ ျပည္ပသို့ အခမဲ့တင္ပို့သည့္ နမူနာပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေျကာ္ျငာပစၥည္းမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀ဝ) ထက္မပိုသည့္ တန္ဖိုးသာ တင္ပို့ခြင့္ျပုမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

စာတိုက္မွ တစ္ဆင့္ ေခ်ာထုပ္မ်ား ျပည္ပသို့ေပးပို့ခြင့္ျပုျခင္း

၆၉။     ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေအာက္ရွိ စာတိုက္ျကီးမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပသို့သြားေရာက္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားအတြက္ အစားအစာ ၊ ေဆးဝါးနွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အေလးခ်ိန္ (၂၂) ေပါင္အထိ ပို့ကုန္ပါမစ္ ရယူရန္မလိုဘဲ တင္ပို့နိုင္ပါသည္။၁/

                                     

ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ နည္းလမ္းမ်ား

၇၀။     ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပုရာတြင္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တင္သြင္းသည့္ နည္းလမ္း (Method of Import) ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုပါသည္-

(က)    ေငြလွြဲစာတမ္းဖြင့္လွစ္ျခင္း( Normal L/C, TT )

( ခ)    သြင္းကုန္ပါမစ္

( ဂ)    အခမဲ့တင္သြင္းျခင္း (FOC)

(ဃ)    လက္ခစားစနစ္ (Contract Manufacturing Process CMP)

( င )   Payment in Kind

( စ)    Capital in Kind

( ဆ)   Loan in Kind 

( ဇ )   Draw Back

( ဈ )   Transit Trade 

( ည)   Account Trade

( ဋ )   Counter Trade

( ဌ )   Consignment Basic

(ဍ)     Re - Export

(ဎ)     အျခားနည္းလမ္းမ်ား

၇၁။     တင္ပို့တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္-

     (က)      ေငြလွြဲစာတမ္းဖြင့္လွစ္သည့္နည္းလမ္း( Normal LC, TT )

                 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘဏ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ဘဏ္မ်ားမွ တဆင့္ နိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွသတ္မွတ္ထားသည့္ နိုင္ငံျခားေငြေျကး အမ်ိုးအစားမ်ား ျဖင့္ ေငြလွြဲစာတမ္းဖြင့္လွစ္၍ ကုန္ဖိုးေငြကို ေပးေခ်တင္ပို့တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ပို့ကုန္သြင္းကုန္အတြက္ Normal LC, TT စနစ္မ်ားျဖင့္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါသည္။

     (ခ)        ပို့ကုန္သြင္းကုန္ပါမစ္မ်ား ။        ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးကို ေပးေခ်ေရာင္းဝယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ နမူနာေပးပို့ျခင္း ၊ လႉဒါန္းျခင္း ၊ Warranty အရ ကုန္ပစၥည္း အသစ္အစားထိုး လဲလွယ္ေပးပို့ျခင္းစသည့္ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ အက်ံုး မဝင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပုထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

     (ဂ)        အခမဲ့တင္သြင္းျခင္း (FOC) ။     ေျကာ္ျငာပစၥည္းမ်ား ၊ နမူနာပစၥည္းမ်ား ၊ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ား၊ လႉဒါန္းသည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ အတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမည့္ ပစၥည္းမ်ားအား အခမဲ့စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပု ပါသည္။

     (ဃ)      လက္ခစားစနစ္ (Contract Manufacturing Process CMP)

                  (၁)       Contract Manufacturing Process လက္ခစားစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္း ထားေသာ ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ တင္ပို့ ခြင့္ျပုပါသည္။

                 (၂) CMPလက္ခစားစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမႈပ္နွံ မႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပုမိန့္ရယူျပီးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပုပါသည္။ 

     (င)        Payment in Kind  စနစ္။       ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပု ခ်က္ျဖင့္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာနွင့္ ကုန္ျကမ္း ပစၥည္းမ်ားကိုတင္သြင္းျပီး ထုတ္လုပ္ထြက္ရွိလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းျဖင့္ တန္ဖိုး ေပးေခ်သည့္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

     (စ)        Capital in Kind    စနစ္ ။      ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပု ခ်က္ျဖင့္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံသည့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာနွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

     (ဆ)      Loan in Kind  စနစ္ ။     ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပုခ်က္ ျဖင့္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံသည့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာနွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေခ်းငွား စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

     (ဇ)        Draw Back စနစ္ ။       တန္ဖိုးျကီးမားေသာ အျကီးစားေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းနွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ၊ လုပ္ငန္း၏ ထူးျခားသည့္ သဘာဝအရ လိုအပ္ သည့္ပစၥည္း (Special Equipments) မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ တည္ေဆာက္ ေရးသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ျပသမည့္ပစၥည္းမ်ား၊ သရုပ္ျပပြဲ (Demonstration) ျပုလုပ္ျပီး၊ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္သြားမည့္ပစၥည္းမ်ား စသည္တို့ကို စည္းမ်ဉ္း စည္းကမ္းမ်ားနွင့္ အညီတင္သြင္း ခြင့္ျပုပါမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ားအား ဤစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္မျပုပါ-

                   (၁)     ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကာလျကာရွည္စြာ အခိုင္အမာ တပ္ဆင္ တည္ ေဆာက္ အသံုးျပုမည့္ပစၥည္းမ်ား ၊

                   (၂)     လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရင္း သံုးစြဲရင္း ကုန္ဆံုးသြားမည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ (Consumable Goods)

     (ဈ)       Transit Trade         စနစ္ ။      ျပည္ပနိုင္ငံတစ္ခုမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္းသို့ သတ္မွတ္ထားသည့္ သဘၤ࿿ောဆိပ္ကမ္း၊ ေလဆိပ္နွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တစ္ခုမွတင္သြင္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းသယ္ယူ ပို့ေဆာင္ျပီး အျခားနိုင္ငံတစ္ခုသို့ သတ္မွတ္ထားသည့္ သဘၤ࿿ောဆိပ္ကမ္း၊ ေလဆိပ္နွင့္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတစ္ခုမွတဆင့္ တင္ပို့ရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မွ သယ္ယူပို့ေဆာင္ခနွင့္ ေကာ္မရွင္ခကို ရယူ ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

     ( ည)     Account Trade စနစ္ ။                ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ သေဘာတူစာခ်ုပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘဂၤႅားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတို့နွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပုသည့္အခါ ကုန္ဖိုးေငြကို လက္ငင္းေပးေခ်ျခင္းမျပုဘဲ စာရင္း မွတ္သည့္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီး သတ္မွတ္သည့္ ကာလေရာက္ရွိမွသာ စာရင္းရွင္းလင္းသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

     (ဋ)        Counter Trade စနစ္ ။        တစ္ဖက္နိုင္ငံ ကုန္သြယ္ဘက္နွင့္ တန္ဖိုးတူညီ သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဘဏ္အာမခံခ်က္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ေရာင္းဝယ္တင္ပို့ တင္သြင္းသည့္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

     (ဌ)        Consignment Basic စနစ္။              ျပည္ပရွိ ကုမၸဏီတစ္ခုခုက ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အဖြဲ့အစည္းတစ္ခုခု သို့မဟုတ္ စီးပြားေရးအက်ိုးေဆာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုခုသို့ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေရာင္းခ်ရန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျကိုတင္ေပးပို့ျပီး ေရာင္းခ် ျပီးမွသာ ကုန္ဖိုးေငြကို ျပန္လည္ေပးေခ်သည့္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

     (ဍ)        Re - Export စနစ္ ။     ျပည္ပမွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္း၍ မူလအတိုင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ျပုျပင္ထုတ္လုပ္၍ (မူလပင္ရင္းနိုင္ငံ မေျပာင္းလဲေစဘဲ) ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားနိုင္ငံတစ္ခုသို့ ျပန္လည္တင္ပို့ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။       

ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၇၂။     ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္သည့္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ခြင့္ျပုခ်က္ရရွိမွသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ရွိပါသည္။ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈစနစ္ (Conventional Trade) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ ထားျခင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တင္သြင္းမည့္နည္းလမ္းအလိုက္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္-

          (က)    ပင္လယ္ေရေျကာင္းမွ တင္သြင္းျခင္း၊

          (ခ)     ေလေျကာင္းမွတင္သြင္းျခင္း ၊

          (ဂ)     နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တင္သြင္းျခင္း။

၇၃။     သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားကို UN Layout ပံုစံျဖင့္ ခြင့္ျပုေပးလ်က္ရွိျပီး သြင္းကုန္လိုင္စင္ နမူနာပံုစံမွာ ေနာက္ဆက္တြဲပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။                                                    ေနာက္ဆက္တြဲ(ဃ)  

                                      

ကုန္ပစၥည္းမ်ားျကိုတင္ေရာက္ရွိျခင္း

၇၄။     သြင္းကုန္လိုင္စင္ရယူတင္သြင္းရမည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပုခ်က္မရမီ ဆိပ္ကမ္းသို့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျကိုတင္ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိေစရ။ ၁/

 

သြင္းကုန္လိုင္စင္သက္တမ္း

၇၅။     သြင္းကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းကို သြင္းကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပုသည့္ေန့မွ (၃)လ သတ္မွတ္ ခြင့္ျပုပါ သည္။ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္းကို ပထမအျကိမ္ (၂) လ၊ ဒုတိယအျကိမ္ (၁) လ သက္တမ္း တိုးခြင့္ျပုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈကိုျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၇၆။     သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ခြင့္ျပုခ်က္ ေပးျပီးေနာက္ပိုင္းမွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားပါက က်သင့္သည့္သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး တန္ဖိုး၏ ၅၀% ေပးသြင္းျပီးမွသာ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ျပုမည္။ ခြင့္ျပုခ်က္မေပးမီျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုမူ မည္သည့္အခေျကးေငြမွ် ရယူျခင္းမျပုဘဲ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ ျပုမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

သြင္းကုန္လိုင္စင္ျပင္ဆင္ျခင္း

၇၇။     ခြင့္ျပုျပီး သြင္းကုန္လိုင္စင္ပါ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိုးအစား အရည္အေသြး ၊ အေရအတြက္ ၊ စသည္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းကို ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရာက္ရွိမလာမီ ျကိုတင္၍တင္ျပေလွ်ာက္ ထားရမည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရာက္ရွိျပီးမွ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း ကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ အမွန္တင္သြင္းသည့္ပမာဏ ျပင္ဆင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား ျခင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပင္ဆင္ေျကးမ်ားနွင့္ ဒဏ္ေျကးမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္ -

 

တန္ဖိုး-က်ပ္

စဉ္

   

အေျကာင္းအရာ

သြင္းကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီးေနာက္

(၁)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထား ျခင္း

(၁)လေက်ာ္မွ (၃)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၃)လေက်ာ္မွ (၆)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၆)လေက်ာ္မွ ေလွ်ာက္ထား ျခင္း

 

 

 

 

 

 

၁။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျပင္ဆင္ေျကး

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဒဏ္ေျကး

ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ မ်ိုးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀ဝ၀စီ (သို့မဟုတ္) လိုင္စင္တန္ဖိုး၏  ၂ ၁/၂% အနက္ နည္းရာတန္ဖိုး

 

 

 

 

 

-

ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ မ်ိုးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀ဝ၀ စီ (သို့မဟုတ္) လိုင္စင္တန္ဖိုး၏     ၂   ၁/၂% အနက္ နည္းရာတန္ဖိုး

 

 

 

 

 

၅၀၀

ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ မ်ိုးလွ်င္ ေငြက်ပ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၀၀၀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၅၀၀၀

 

 

သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ား ျပန္လည္အပ္နွံျခင္း

၇၈။     ခြင့္ျပုထားသည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားအား သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ျပီးမွ ျပန္လည္ အပ္နွံပါက အပ္နွံေျကး ၅၀ဝ၀ိ/အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဒဏ္ေျကးမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္-

တန္ဖိုး -က်ပ္

စဉ္

   

အေျကာင္း အရာ

 

သြင္းကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီးေနာက္

(၁)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထား ျခင္း

(၁)လေက်ာ္မွ (၃)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၃)လေက်ာ္မွ (၆)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၆)လေက်ာ္မွ ေလွ်ာက္ထား ျခင္း

ဒဏ္ေျကး

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀

 

သြင္းကုန္လိုင္စင္မိတၱူထုတ္ေပးျခင္း

၇၉။     ထုတ္ေပးထားသည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းေျကာင့္ မိတၱူမွန္ ေလွ်ာက္ထားပါက ေဆာင္ရြက္မႈအခေျကးေငြ က်ပ္ ၅၀ဝ၀ ေပးေဆာင္ရမည္။ ၁/

 

မူလသြင္းကုန္လိုင္စင္အေရအတြက္နွင့္ တန္ဖိုးထက္ပိုမိုေရာက္ရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေျကး

၈၀။     ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ကုန္တင္ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို့ အမွန္ေရာက္ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္း အေရ အတြက္နွင့္တန္ဖိုးသည္ မူလသြင္းကုန္လိုင္စင္ပါအေရအတြက္နွင့္ တန္ဖိုးထက္ ပိုမိုပါက ယင္းပိုမို ေရာက္ရွိသည့္ အေရအတြက္နွင့္ တန္ဖိုးအတြက္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္။ ၂/

 

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကးေပးသြင္းေရးအစီအစဉ္

၈၁။     သြင္းကုန္ပါမစ္ေျကး ၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး၊ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေျကးနွင့္ ျပင္ဆင္ေျကး မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းေပးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္ -

          (က)    ဦးစီးဌာန၏ MD Account ပါ ေငြသြင္းခ်လန္ျဖင့္ ဘဏ္သို့ တိုက္ရိုက္ေငြသား ေပးသြင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ ၍ E-Payment စနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေပးသြင္းရမည္။

          (ခ)     ေငြသြင္းခ်လန္ျဖင့္ ေပးသြင္းပါက သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး ၊ သြင္းကုန္ပါမစ္ေျကး ၊ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေျကး ၊ ျပင္ဆင္ေျကး ၊ ဒဏ္ေျကးတို့ကို ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္း ဌာနခြဲမွ က်သင့္နႈန္းေဖာ္ျပသည့္ အေျကာင္းျကားစာပံုစံျဖင့္ ေငြစာရင္းဌာနခြဲသို့ ေငြသြင္းခ်လန္ တင္ျပ၍ ေပးသြင္းရမည္။

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကးမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ေပးသြင္းျခင္း

၈၂။     လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကးမ်ားကို ခြင့္ျပုသည့္ေန့မွ ၂၁ ရက္အတြင္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသတ္မွတ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး ေပးသြင္းမႈမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဒဏ္ေျကးမ်ား ေပးေဆာင္ေစျပီးမွ သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

 

(က)    သတ္မွတ္ခြင့္ျပုထားသည့္ ရက္               -က်သင့္ေသာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး၏

          (က)    သတ္မွတ္ခြင့္ျပုထားသည့္ ရက္      -         က်သင့္ေသာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး၏

                   ကိုေက်ာ္လြန္၍ (၁၅)ရက္အတြင္း            ၁၀ ရာခိုင္နႈန္းကို ဒဏ္ေျကးအျဖစ္

                   ေပးသြင္းျခင္း                                   ေပးေဆာင္ေစရန္

          (ခ)     သတ္မွတ္ခြင့္ျပုထားသည့္ ရက္      -        က်သင့္ေသာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး၏

                   ကိုေက်ာ္လြန္၍ (၃၀)ရက္အတြင္း          ၂၀ ရာခိုင္နႈန္းကို ဒဏ္ေျကးအျဖစ္

                   ေပးသြင္းျခင္း                                   ေပးေဆာင္ေစရန္

 

သတ္မွတ္ရက္အတြင္း သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကးမ်ား ေပးသြင္းမႈမရွိျခင္းအေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈ

၈၃။     သြင္းကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပုေျကာင္း စကားေျပာေျကးနန္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၊ တရားဝင္စာျဖင့္ ျဖစ္ေစ အေျကာင္းျကားေသာ္လည္း သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေပးသြင္းမႈမရွိပါက သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္လွြာကို မွတ္ပံုတင္စာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူထံ ျပန္လည္ေပးပို့ပါမည္။

၈၄။     တင္ပို့ခြင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ပစၥည္းမ်ားအားလံုး ခြင့္ျပုသည့္ေန့မွ တစ္လအတြင္းသာ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္လအတြင္း ထုတ္ယူျခင္းမျပုပါက လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁/

 

သြင္းကုန္လိုင္စင္ /  ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားရယူရန္မလိုဘဲ တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ပစၥည္းမ်ား

၈၅။     စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနမွ သြင္းကုန္ပါမစ္ ရယူရန္မလိုဘဲ တင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္  အုပ္စု (၈)ခုသတ္မွတ္ခြင့္ျပုထားပါသည္။ ယင္းပစၥည္း မ်ားကို တစ္နွစ္တစ္ျကိမ္သာ တင္သြင္း ခြင့္ျပုမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂/                                                     ေနာက္ဆက္တြဲ (င)

 

ျပည္ပမွ အခမဲ့တင္သြင္းသည့္ နမူနာပစၥည္းမ်ားနွင့္ေျကာ္ျငာပစၥည္းမ်ား

၈၆။     ကုန္သြယ္ေရးညွြန္ျကားမႈဦးစီးဌာန၏ ၁၁-၉-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ ပို့ကုန္သြင္းကုန္နွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သတင္းလွြာ ၅/၂၀၁၃ ျဖင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ /ပါမစ္ ရယူရန္မလိုဘဲ ျပည္ပမွ အခမဲ့တင္သြင္း သည့္ နမူနာပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေျကာ္ျငာ ပစၥည္းမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀ဝ) ထက္မပိုသည့္ တန္ဖိုးသာ တင္သြင္းခြင့္ျပုမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကးမ်ား

၈၇။     သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကးမ်ားကို ေအာက္ပါနႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ ပါသည္-၁/၂

 

                ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖိုး(CIF)                         သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး

        က်ပ္    ၁၀ဝ၀ဝ       ထိ                                                က်ပ္    ၂၅၀

          က်ပ္    ၁၀ဝ၀၁       မွ      က်ပ္            ၂၅၀ဝ၀        ထိ      က်ပ္    ၆၂၅

          က်ပ္    ၂၅၀ဝ၁       မွ      က်ပ္            ၅၀ဝ၀ဝ        ထိ      က်ပ္    ၁၂၅၀

          က်ပ္    ၅၀ဝ၀၁       မွ      က်ပ္            ၁၀ဝ၀ဝ၀      ထိ      က်ပ္    ၂၅၀ဝ

          က်ပ္    ၁၀ဝ၀ဝ၁     မွ      က်ပ္            ၂၀ဝ၀ဝ၀      ထိ      က်ပ္    ၅၀ဝ၀

          က်ပ္    ၂၀ဝ၀ဝ၁     မွ      က်ပ္            ၄၀ဝ၀ဝ၀      ထိ      က်ပ္    ၁၀ဝ၀ဝ

          က်ပ္    ၄၀ဝ၀ဝ၁     မွ      က်ပ္            ၁၀ဝ၀ဝ၀ဝ    ထိ      က်ပ္    ၂၀ဝ၀ဝ

          က်ပ္    ၁၀ဝ၀ဝ၀၁   နွင့္အထက္                                       က်ပ္    ၅၀ဝ၀ဝ

 

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကးကင္းလြတ္ခြင့္ျပုသည့္ပစၥည္းမ်ား

၈၈။     ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး ကင္းလြတ္ခြင့္ျပုထားပါသည္-

          (က)    ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈဥပေဒနွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေကာ္မရွင္၏ခြင့္ျပုမိန့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ့အစည္း မ်ား၊ကုမၸဏီမ်ားက၄င္းတို့၏လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပုရန္အတြက္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ား-

                    (ကုန္သြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ၁၃-၁၁-၉၀ ရက္စြဲပါအမိန့္အမွတ္ ၁/၉၀)

                   (၁)     နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္သည့္ နိုင္ငံျခားမတည္ေငြ ရင္းအရ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈ ကာလအတြင္း အမွန္တကယ္ အသံုးျပုရန္ လိုအပ္၍တင္သြင္းေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား

 

စက္ကိရိယာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ စက္အရန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊             

         

           (၂)     လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈျပီးစီး၍ ျပည္ပသို့ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ အလို့ငွာ ပထမ (၃)နွစ္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္တင္သြင္းသည့္ ကုန္ျကမ္း မ်ားနွင့္ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ား၊

           (ခ)    ျမန္မာနိုင္ငံသားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈဥပေဒနွင့္အညီ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ ၏ခြင့္ျပုမိန့္ျဖင့္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံသည့္ အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပုရန္အတြက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ား  -

          (စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ၃၀-၁၀-၉၈ ရက္စြဲပါ အမိန့္ အမွတ္ ၁၆/၉၈)

          (၁)     ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈေကာ္မရွင္က လုပ္ငန္းထူေထာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းခြင့္ျပုသည့္ တန္ဖိုးအရလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္မႈ ကာလအတြင္း အမွန္တကယ္ အသံုးျပုရန္လိုအပ္၍ တင္သြင္းလာေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ တန္ဆာပလာမ်ား  ၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား

           (၂)    လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ျပီးစီး၍ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရန္ အလို့ငွာ ပထမ (၃)နွစ္ အတြင္း ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရန္ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ 

 (ဂ)    အမ်ားျပည္သူတို့၏ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူရာတြင္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးနွင့္ ျပည္သူ့ က်န္းမာေရးတိုးတက္ျမင့္မားမႈကို အေထာက္အကူျပုေစရန္အလို့ငွာ နိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ့အစည္းမ်ားကျဖစ္ေစ ၊ ပုဂၢလိက ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို့ တင္သြင္းလာသည့္ ေဆးဝါးမ်ားနွင့္ ယင္းေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုး ျပုသည့္ ေဆးဝါးကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ား (၃၆) မ်ိုးနွင့္(၃၁)မ်ိုး။                                                                  ေနာက္ဆက္တြဲ (စ)            

(ဃ)    လယ္ယာက႑ဍ စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစရန္အတြက္နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ့အစည္းမ်ား ကျဖစ္ေစ၊ပုဂၢလိက ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွ ျမန္မာျပည္အတြင္းသို့ တင္သြင္းလာသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ား -

          (ကုန္သြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ၁-၂-၉၃ ရက္စြဲပါအမိန့္အမွတ္ (၂/၉၃) )

          (၁)     ဓာတ္ေျမျသဇာ

          (၂)     လယ္ယာသံုးကိရိယာမ်ား

          (၃)     လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား

          (၄)     ပိုးသတ္ေဆးမ်ား                                                      

                                                                                              ေနာက္ဆက္တြဲ (ဆ)

 

(င)    ျမန္မာနိုင္ငံကိုျဖတ္သန္း၍တစ္ဆင့္သယ္ယူလာသည့္ပစၥည္းမ်ား

         ( ကုန္သြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ၃၁-၅-၉၁ ရက္စြဲပါ အမိန့္အမွတ္ ၃/၉၁ )

 

ကုန္တင္ကုန္ခ် ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ဆိပ္ကမ္းမ်ား

၈၉။     ျပည္ပသို့တင္ပို့ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္းမ်ားကို ျပုလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပ ပါဆိပ္ကမ္းျမို့မ်ားအား ကုန္တင္ကုန္ခ် ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္ -

          (က)    ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း

          (ခ)     ေမာ္လျမိုင္

          (ဂ)     ပုသိမ္

          (ဃ)    စစ္ေတြ

          (င)     နိုင္ငံေတာ္က အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ဆိပ္ကမ္းမ်ား

 

သေဘၤာမတင္မီစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ ဆိပ္ကမ္းသို့ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးျခင္း

၉၀။ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညွြန္းျဖင့္ တင္သြင္းသည္ျဖစ္ေစ ၊ ထုတ္လုပ္သူ၏ စံခ်ိန္စံညွြန္း ျဖင့္ တင္သြင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္တြင္ သဘၤ࿿ောမတင္မီစစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပုထားသည့္ သြင္းကုန္မ်ားအား သြင္းကုန္လိုင္စင္စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း သဘၤ࿿ောမတင္မီ စစ္ေဆးျပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားပါရွိမွသာ သဘၤ࿿ောတင္ပို့ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁/

ဆိပ္ကမ္းသို့ေရာက္ရွိသည့္အခါတြင္လည္း သြင္းကုန္လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း စစ္ေဆး ျပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ ျဖန့္ျဖူးေရာင္းခ်ခြင့္ျပုသင့္ေျကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရရွိမွသာ ျဖန့္ျဖူးေရာင္းခ်ရမည္။

 

တင္ပို့/ တင္သြင္း ခြင့္ျပုသည့္ Incoterms (International Commercial Terms) မ်ား                                                                                     

၉၁။     အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သည္ျကီးမ်ားအသင္း(International Chamber Of Commerce)  (ICC) မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ Incoterms  2010 ကို ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ ေန့မွစတင္၍ တစ္ကမၻာလံုး လိုက္နာက်င့္သံုးလ်က္ရွိရာ တစ္ဖက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

 

                   (က)    FOB (Free On Board) ။     ေရာင္းသူသည္ ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းကို   တင္ပို့ရမည့္ သဘၤ࿿ောေပၚသို့ ေရာက္ရွိသည္အထိ တင္ပို့ေပးရန္တာဝန္ရွိ သည္။ ေရာင္းသူသည္ တင္ပို့မည့္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ က်သင့္သည့္ အေကာက္ ခြန္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဝယ္သူသည္ ကုန္ပစၥည္း သဘၤ࿿ောေပၚ သို့ေရာက္ရွိျပီးသည္နွင့္တစ္ျပိုင္နက္ ကုန္ပစၥည္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚေပါက္လာ သည့္ဆံုးရံႈးမႈနွင့္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ ကို ပင္လယ္ေရေျကာင္း၊ျပည္တြင္းေရေျကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈအတြက္ သာအသံုးျပုရမည္။

                   ( ခ )  FAS (Free Along side Ship)။  ေရာင္းသူသည္ကုန္ပစၥည္းအားတင္ပို့မည့္  သဘၤ࿿ောဆိုက္ကပ္မည့္ ဆိပ္ကမ္းရွိ သဘၤ࿿ောနံေဘးအေရာက္ ပို့ေဆာင္ေပးျပီး ေရာင္းခ်ျခင္းကို လွြဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေရာင္းသူသည္ တင္ပို့မည့္ ကုန္ ပစၥည္းအတြက္ အေကာက္ခြန္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ျပီး ဝယ္သူသည္ ကုန္ပစၥည္းလက္ခံသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ကုန္ပစၥည္း ဆံုးရံႈးမႈနွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးကို က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ ကို ပင္လယ္ေရေျကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရေျကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈအတြက္ သာ အသံုးျပုရမည္။

                   ( ဂ )   CFR  ( Cost and Freight ) ။        ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို့ရာ တြင္ တင္ပို့မည့္ကုန္ပစၥည္းသဘၤ࿿ောေပၚသို့ေရာက္ရွိသည္နွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို လွြဲေျပာင္းေပးျပီးျဖစ္သည္။ ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို့ရာတြင္ က်သင့္သည့္ သဘၤ࿿ောခနွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား အားလံုးကို တာဝန္ယူရ မည္ျဖစ္သည္။ ဝယ္သူသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စရိတ္စက မ်ား၊ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား (သို့မဟုတ္) ပ်က္စီးမႈမ်ားအားလံုးကို တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကို ပင္လယ္ေရေျကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရေျကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈအတြက္သာ အသံုးျပုရမည္။   

                   (ဃ)    CIF (Cost, Insurance & Freight) ။     ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို့ရာတြင္ တင္ပို့မည့္ကုန္ပစၥည္း သဘၤ࿿ောေပၚသို့ေရာက္ရွိသည္နွင့္      ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လွြဲေျပာင္းေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေရာင္းသူသည္ ဝယ္သူသို့ ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚအာမခံေျကးေပးေဆာင္ျပီး ကုန္ပစၥည္းကို ပို့ေဆာင္ေပးရမည္ ဟူေသာအခ်က္မွလြဲ၍ က်န္ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးမွာ CFR နွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကို ပင္လယ္ေရေျကာင္း၊ ျပည္တြင္း ေရေျကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈအတြက္သာ အသံုးျပုရမည္။

                   ( င )   EXW (Ex Works) ။             ဝယ္သူအတြက္ တာဝန္အျကီးမားဆံုး ျဖစ္ေစျပီး ေရာင္းသူအတြက္ တာဝန္အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစသည္။ ေရာင္းသူသည္ ၄င္း၏ အေဆာက္အဦးနွင့္ ေျမယာေနရာ (အလုပ္ေနရာ၊ စက္ရံု ၊ ဂိုေဒါင္)တြင္ ဝယ္သူနွင့္ သေဘာတူညီထားေသာေန့၌ ကုန္ပစၥည္း စုစည္းေပးရန္ တာဝန္ရွိ သည္။ ဝယ္သူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိရာေနရာအထိ သယ္ယူပို့ေဆာင္ စရိတ္အားလံုးနွင့္ ေပၚေပါက္လာနိုင္သည့္ ေဘးအနၱရာယ္မ်ား ကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူပို့ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံအမ်ိုးမ်ိုးအပါအဝင္ မည္သည့္သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈပံုစံျဖင့္မဆို အသံုးျပု နိုင္သည္။

                   ( စ )   FCA (Free Carrier)။       ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ဝယ္သူ အလိုရွိသည့္အတိုင္း စုစည္းေပးရန္ (သို့မဟုတ္) ကုန္ဝယ္သူ၏ လိုလားခ်က္ အတိုင္း  ကားဂိတ္၊ ေလဆိပ္ ၊ ရထားဘူတာ (သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ) သို့ ေပးပို့ေပးရန္တာဝန္ရွိသည္။ ဝယ္သူသတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို့ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူခကို ေရာင္းသူမွ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ကာ ကုန္ခ်ေနရာတြင္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းခ၊ သဘၤ࿿ောခ၊ ကုန္ပစၥည္းေနာက္ဆံုး  ေရာက္ရွိရာေနရာသို့   ကုန္သယ္ ေဆာင္ခတို့ကို ဝယ္သူမွတာဝန္ယူရပါမည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူပို့ေဆာင္ရ မည့္ပံုစံအမ်ိုးမ်ိုး အပါအဝင္မည္သည့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈ   ပံုစံျဖင့္မဆို အသံုးျပုနိုင္သည္။

                   (ဆ)    CPT (Carriage Paid To ) ။               ကုန္ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းအား သယ္ယူပို့ေဆာင္ေပးသည့္ယာဉ္ေပၚသို့ ကုန္ပစၥည္းကို တာဝန္ယူ တင္ပို့ေပးရ မည့္အျပင္ ကုန္ခ်ရမည့္ေနရာသို့  အေရာက္ေပးပို့ေပးရန္  တာဝန္ရွိသည္။  ေရာင္းသူသည္  ကုန္ပစၥည္းတင္ပို့ရာတြင္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းခ၊ ကုန္ ပစၥည္းသယ္ယူခနွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ သယ္ယူပို့ေဆာင္မည့္ ယာဉ္ေပၚသို့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လွြဲေျပာင္းတင္ပို့ျပီးစီးပါက ကုန္ေရာင္းသူ၏ တာဝန္ယူမႈ အပိုင္းျပီးဆံုးျပီျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူ ပို့ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံအမ်ိုးမ်ိုးအပါအဝင္မည္သည့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈ ပံုစံျဖင့္ မဆို အသံုးျပုနိုင္သည္။

                   ( ဇ )   CIP ( Carriage  and Insurance Paid  To) ။         ကုန္ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းအား သယ္ယူပို့ေဆာင္ေပးသည့္ ယာဉ္ေပၚသို့ကုန္ပစၥည္းကို တာဝန္ ယူတင္ပို့ေပးရမည့္အျပင္ ကုန္ခ်ရမည့္ေနရာသို့ အေရာက္ေပးပို့ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို့ရာတြင္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းခ၊ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူခ၊ အာမခံေျကးနွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ယူမႈအပိုင္းမွာ CPT နွင့္အတူတူ ပင္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူပို့ေဆာင္ရမည့္ပံုစံအမ်ိုးမ်ိုးအပါအဝင္ မည္သည့္သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈပံုစံျဖင့္မဆို  အသံုးျပုနိုင္သည္။

                   ( ဈ )   DAT (Delivered  At  Terminal )။           ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို  သယ္ယူပို့ေဆာင္သည့္ယာဉ္ေပၚသို့  သယ္ခ်ျပီးသည္နွင့္  တစ္ျပိုင္ နက္ဝယ္သူ၏ အမည္သတ္မွတ္ထားသည့္ဆိပ္ကမ္း (သို့မဟုတ္) ကုန္ခ်ေနရာ တြင္ ဝယ္သူ၏ အလိုရွိသည့္အတိုင္း ေပးပို့ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္ခ် ေနရာ ဆိုရာတြင္ ဆိပ္ကမ္း၊ ဂိုေဒါင္၊ ကြန္တိန္နာဝင္း (သို့မဟုတ္) ကားဂိတ္ ဘူတာရံု (သို့မဟုတ္) ေလဆိပ္၊ ကုန္စည္အဝင္အထြက္ေနရာစသည္တို့ အပါ အဝင္ မည္သည့္ေနရာ မဆိုပါဝင္သည္။ ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အမည္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆိပ္ကမ္း (သို့မဟုတ္) ကုန္ခ်ေနရာသို့ သယ္ယူ ျခင္းနွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ခ်ျခင္းစသည့္ ကုန္က်စရိတ္နွင့္ ကိစၥမ်ားအားလံုး ၏ တာဝန္ကိုက်ခံရမည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူပို့ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံအမ်ိုးမ်ိုး အပါအဝင္မည္သည့္သယ္ယူပို့ေဆာင္ မႈပံုစံျဖင့္မဆိုအသံုးျပုနိုင္သည္။

                   (ည)    DAP (Delivered  At  Place) ။      ေရာင္းသူသည္ ဝယ္သူလိုလားခ်က္ အတိုင္း ကုန္ခ်ေနရာတြင္ သယ္ခ်ရန္အသင့္ျဖစ္ေနသည့္ ကုန္ပစၥည္း သယ္ေဆာင္သည့္ ယာဉ္ေပၚမွ ဝယ္သူအလိုရွိသည့္အတိုင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား အားထားရွိျပီးသည့္ေနာက္ ကုန္ပစၥည္းအား ေပးပို့ေရာင္းခ်ျပီးျဖစ္သည္။ ေရာင္းသူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို့ ကုန္ပစၥည္းသယ္ ေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္း သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ေပၚေပါက္လာနိုင္သည့္          ေဘးအနၱရာယ္မ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူပို့ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံအမ်ိုးမ်ိုးအပါအဝင္ မည္သည့္သယ္ယူပို့ေဆာင္ မႈပံုစံျဖင့္ မဆို  အသံုးျပုနိုင္သည္။

                   ( ဋ )   DDP (Delivered Duty Paid)။        ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လွြဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ျပီး အခြန္ေပးေဆာင္ျပီးသည္အထိ သယ္ယူပို့ေဆာင္ခစရိတ္ အားလံုးနွင့္ ေပၚေပါက္ လာနိုင္သည့္ ေဘးအနၱရာယ္မ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူ ပို့ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံအမ်ိုးမ်ိုး အပါ အဝင္ မည္သည့္သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈပံုစံျဖင့္မဆို အသံုးျပု နိုင္သည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဖြင့္လွစ္ျပီးကုန္သြယ္ေရးဇုန္နွင့္စခန္းမ်ား

 

၉၂။     ဖြင့္လွစ္ျပီးေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္နွင့္စခန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

                   စခန္း                          နွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္                                     စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ရက္စြဲ

          (က)    မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္                    ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္                     ၁၂-၁-၁၉၉၈

                   ကုန္သြယ္ေရးဇုန္

          ( ခ)    လြယ္ဂ်ယ္                                 ။                                         ၂၃-၈-၁၉၉၈

                   ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

          ( ဂ )   ခ်င္းေရွြေဟာ္                               ။                                        ၁၉-၁၀-၂၀ဝ၃

                   ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

          (ဃ)    လိုင္ဇာကုန္သြယ္ေရး                      ။                                        ၁-၅-    ၂၀ဝ၀

                   စခန္း                                                                       (၁၄-၆-၂၀ဝ၆ရက္ ေန့မွစ၍

                                                                                                  ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။)

          ( င )   ကန္ပိုက္တီး                                  ။                                                ၂၅-၁၂-၂၀ဝ၃

                  ကုန္သြယ္ေရးစခန္း                                                       (၁၆-၆-၂၀ဝ၆ တြင္ ယာယီ                          ပိတ္သိမ္းျပီး ၁-၈-၂၀ဝ၉တြင္

                                                                                                    ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။)  

          ( စ)    တာခ်ီလိတ္                          ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္                          ၁၆-၃-၁၉၉၆

                   ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

          (ဆ)    ေကာ့ေသာင္း                                  ။                                      ၁-၆-၁၉၉၆

                   ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

          ( ဇ)    ျမဝတီ                                          ။                                      ၁၆-၉-၁၉၉၈

                   ကုန္သြယ္ေရးဇုန္

          (ဈ)     ျမိတ္                                           ။                                      ၁-၇-၁၉၉၉

                   ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

          (ည)    ေမာေတာင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း  ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္                          ၈-၅-၂၀၁၃

          ( ဋ)    ထီးခီးကုန္သြယ္ေရးစခန္း                             ။                                       ၁၁-၅-၂၀၁၃

          ( ဌ)    စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရး              ျမန္မာ-ဘဂၤႅားေဒ့ရွ္နယ္စပ         ္                    ၁၁-၁၂-၁၉၉၈

                   စခန္း

          ( ဍ )   ေမာင္ေတာကုန္သြယ္ေရးစခန္း             ။                                      ၅-၉-၁၉၉၅

          ( ဎ)    တမူးကုန္သြယ္ေရးစခန္း           ျမန္မာ-အိနၵိယနယ္စပ္                       ၁၂-၄-၁၉၉၅

          (ဏ)    ရိဒ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း                       ။                                      ၁၀-၁၂-၂၀ဝ၃

          (တ)    ထန္တလန္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း             ။                                    ၁-၄-၂၀၁၃(ယာယီ)

          (ထ)    ပို့ကုန္သြင္းကုန္ရံုး(ရန္ကုန္)                 -                                      ၁၈-၁၁-၂၀၁၃

          (ဒ)     ပို့ကုန္သြင္းကုန္ရံုး                            -                                      ၁-၄-၂၀၁၄

                   (မနၱေလး)

          (ဓ)     ပို့ကုန္သြင္းကုန္ရံုး                            -                                      ၁-၄-၂၀၁၄

                   (က်ိုင္းတံု)

          (န)     ပို့ကုန္သြင္းကုန္ရံုး                            -                                      ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

                   (ျမစ္ျကီးနား)

          (ပ)     က်ိုင္းလပ္                            ျမန္မာ-လာအိုနယ္စပ္                        ၉-၅-၂၀၁၅     

                   ကုန္သြယ္ေရးစခန္း

                                     

၉၃။     နိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ နယ္စပ္စခန္းမ်ားအျပင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ကုန္တင္ပို့/တင္သြင္းသည့္ ေနရာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

 

နယ္စပ္ေဒသတြင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုေသာကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား

၉၄။     နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပုရာတြင္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္းတင္ပို့ တင္သြင္းခြင့္ျပုပါသည္။

 

ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္း (Conventional Trade) ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၉၅။     နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပို့ကုန္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပုျခင္း၊ ေငြလွြဲစာတမ္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ပင္လယ္ေရေျကာင္းမွ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္း(Conventional Trade) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

 

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးနည္းလမ္း (Border Trade) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၉၆။     နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တစ္ဆင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္   နိုင္ငံအလိုက္ေငြေျကးသတ္မွတ္ေပးေခ်မႈမွာ စာပိုဒ္- ၅၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။  

                                                                                                              

သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကးမ်ား

၉၇။     နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကးမ်ားကို နယ္စပ္ေဒသအားလံုး ေအာက္ပါနႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္-

                ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖိုး(CIF)                         သြင္းကုန္လိုင္စင္ေျကး

        က်ပ္    ၁၀ဝ၀ဝ           ထိ                                                                က်ပ္    ၂၅၀

          က်ပ္    ၁၀ဝ၀၁           မွ        က်ပ္    ၂၅၀ဝ၀                              ထိ      က်ပ္    ၆၂၅

          က်ပ္    ၂၅၀ဝ၁           မွ        က်ပ္    ၅၀ဝ၀ဝ                              ထိ      က်ပ္    ၁၂၅၀

          က်ပ္    ၅၀ဝ၀၁           မွ        က်ပ္    ၁၀ဝ၀ဝ၀                           ထိ      က်ပ္    ၂၅၀ဝ

          က်ပ္    ၁၀ဝ၀ဝ၁        မွ        က်ပ္    ၂၀ဝ၀ဝ၀                           ထိ      က်ပ္    ၅၀ဝ၀

          က်ပ္    ၂၀ဝ၀ဝ၁        မွ        က်ပ္    ၄၀ဝ၀ဝ၀                           ထိ      က်ပ္    ၁၀ဝ၀ဝ

          က်ပ္    ၄၀ဝ၀ဝ၁        မွ        က်ပ္    ၁၀ဝ၀ဝ၀ဝ                           ထိ      က်ပ္    ၂၀ဝ၀ဝ

          က်ပ္    ၁၀ဝ၀ဝ၀၁       နွင့္အထက္                                             က်ပ္    ၅၀ဝ၀ဝ

 

အေရာင္းအဝယ္အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

၉၈။     ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားရွိ ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ အေရာင္းအဝယ္အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ပါက ယင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ The Arbitration Law 2016 နွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္

၉၉။     အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈတြင္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို့ေသာနိုင္ငံသည္ ပို့ကုန္ပစၥည္း၏ မူရင္း ထုတ္လုပ္သည့္ နိုင္ငံျဖစ္ေျကာင္း သက္ေသျပနိုင္ရန္အတြက္ ပင္ရင္းနိုင္ငံ သက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Origin) ကိုထုတ္ေပးရပါသည္။ ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္ (၂) မ်ိုးရွိပါသည္။ ၄င္းတို့မွာ -

          (က)    အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္နွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ပင္ရင္းနိုင္ငံ သက္ေသခံလက္မွတ္  (Non Preferential Certificate of Origin) (for MFN Tariff Rate)

         

          (ခ)     အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာပင္ရင္းနိုင္ငံ သက္ေသခံလက္မွတ္  (Preferential  Certificate of Origin)

အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္နွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္

၁၀ဝ။   အထက္ပါအေကာက္ခြန္နႈန္း သက္သာ/ကင္းလြတ္ အစီအစဉ္မ်ားနွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ  ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္အဖြဲ့အစည္း မ်ားကထုတ္ေပးပါသည္-

(က)    နိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားက တင္ပို့သည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပင္ရင္းနိုင္ငံ သက္ေသခံလက္မွတ္ကို သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရး အဖြဲ့အစည္းမ်ားကပင္ မိမိတို့ ဝန္ျကီးဌာန၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးပါသည္။

(ခ)     ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကတင္ပို့မည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ (အထည္ အလိပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွအပ) ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္ကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ုပ္က ထုတ္ေပး ပါသည္။

(ဂ)     အထည္အလိပ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို့ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံ         လက္မွတ္မ်ားကိုစက္မႈဝန္ျကီးဌာန၊ ျမန္မာ့အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းက ထုတ္ေပးပါ သည္။

(ဃ)    ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား    တင္ပို့ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္     ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံ   လက္မွတ္ကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ုပ္နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ့ခ်ုပ္တို့မွထုတ္ေပးပါသည္။       

 

အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္

        ၁၀၁။   ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို့ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား နွင့္ကိုက္ညီပါက လုပ္ငန္းရွင္သည္ အေကာက္ခြန္ သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ပင္ရင္းနိုင္ငံ သက္ေသခံ လက္မွတ္ကို  ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ နယ္စပ္စခန္းမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္-

          (က)    ကုန္လက္ခံနိုင္ငံသည္ျမန္မာနိုင္ငံအားအေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး ေပးသည့္နိုင္ငံ (သို့မဟုတ္) ျမန္မာနိုင္ငံက ပါဝင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈစာခ်ုပ္အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံ ျဖစ္ရပါမည္။

          (ခ)     တင္ပို့ေရာင္းခ်သည့္ကုန္ပစၥည္းသည္ ကုန္လက္ခံနိုင္ငံက ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထား သည့္ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ေပးမည့္ အစီအစဉ္တြင္  အက်ံုးဝင္သည့္ပစၥည္း ျဖစ္ရပါမည္။

          (ဂ)     တင္ပို့ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအား အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေပးသည့္ အစီအစဉ္မ်ားနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပါဝင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသမ်ား၏ ပင္ရင္း နိုင္ငံစည္းမ်ဉ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္ပါသည္။

          (ဃ)    ကုန္စည္တင္ပို့ေသာနိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာနိုင္ငံသို့ တိုက္ရိုက္ပို့ေဆာင္ရပါမည္။ (လိုအပ္ပါက တစ္ဆင့္ခံသယ္ယူပို့ေဆာင္မႈျဖင့္ ပို့ေဆာင္နိုင္ပါသည္။)

          (င)     သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားျပည့္စံုစြာတင္ျပရမည္။                                                      

၁၀၂။  WTO အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားအတြင္း ဖြံ့ျဖိုးျပီးနိုင္ငံမ်ားက ဖြံ့ျဖိုးဆဲနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးမႈ အနည္းဆံုးနိုင္ငံမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္သတ္ အခြင့္အေရးေပးသည့္အစီအစဉ္မ်ားနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပါဝင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသဆိုင္ရာ စာခ်ုပ္ဝင္ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားအျကား အျပန္အလွန္ အေကာက္ခြန္နႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစီအစဉ္မ်ား အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ပင္ရင္းနိုင္ငံ သက္ေသခံလက္မွတ္ မ်ားကိုသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ စိစစ္ခြင့္ျပု ထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္ -

 

          (က)   GSP – Form A (Generalized System of Preferences)။        WTO အဖြဲ့ဝင္ ဖြံ့ျဖိုးျပီးနိုင္ငံ (၃၉) နိုင္ငံမွေပးေသာ တစ္ဖက္သတ္ အေကာက္ခြန္ အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ ထုတ္ေပးေသာပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္ ။

          (ခ)     Preferential Tariff For LDCs From Korea။         ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံက ဖြံ့ျဖိုးမႈအနည္းဆံုးနိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ေသာ တစ္ဖက္သတ္ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အစီအစဉ္အရ ကိုရီးယားနိုင္ငံသို့ တင္ပို့ေသာအစီအစဉ္နွင့္ အက်ံုးဝင္ သည့္ ပို့ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးေသာ  ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္။

          (ဂ)     Duty Free Tariff   Preference Scheme  For   LDCs  ။    အိနၵိယနိုင္ငံက ဖြံ့ျဖိုးမႈ အနည္းဆံုးနိုင္ငံမ်ားအတြက္ေပးအပ္ေသာ   တစ္ဖက္သတ္ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အစီအစဉ္အရ  အိနၵိယနိုင္ငံသို့ တင္ပို့ေသာ အစီအစဉ္နွင့္ အက်ံုးဝင္ သည့္ ပို့ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးေသာ ပင္ရင္းနိုင္ငံလက္မွတ္။

          (ဃ)    Duty Free Treatment Granted by China ။   တရုတ္ျပည္သူ့ သမၼတနိုင္ငံကဖြံ့ျဖိုးမႈ အနည္းဆံုးနိုင္ငံမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္သတ္အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အစီအစဉ္အရ တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံသို့ တင္ပို့ေသာအစီအစဉ္နွင့္ အက်ံုးဝင္သည့္ တင္ပို့ကုန္စည္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးေသာ ပင္ရင္းနိုင္ငံ သက္ေသခံ လက္မွတ္။       

          (င)     ATIGA – Form D ။     အာဆီယံ ကုန္စည္ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ုပ္ (ASEAN Trade in Goods Agreement) အရ အာဆီယံ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ား အျကား အျပန္အလွန္အေကာက္ခြန္ အခြင့္အေရးေပးသည့္ အစီအစဉ္အတြက္  ထုတ္ေပးေသာ ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္ ။

          (စ)     Form – E ။         အာဆီယံ-တရုတ္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈေဒသအရ အျပန္ အလွန္ အေကာက္ခြန္ အခြင့္အေရးေပးသည့္ အစီအစဉ္အတြက္ တရုတ္နိုင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအျကားထုတ္ေပးေသာ ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံ လက္မွတ္။

          (ဆ)    Form – AK  ။  အာဆီယံ - ကိုရီးယား လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈ ေဒသအရ အျပန္အလွန္အေကာက္ခြန္ အခြင့္အေရးေပးသည့္ အစီအစဉ္အတြက္ ကိုရီးယား သမၼတနိုင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအျကား ထုတ္ေပးေသာပင္ရင္းနိုင္ငံ သက္ေသခံ လက္မွတ္ ။

          (ဇ)     Form -AJ ။           အာဆီယံ-ဂ်ပန္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူ စာခ်ုပ္အရ အျပန္အလွန္အေကာက္ခြန္ အခြင့္အေရးေပးသည့္ အစီအစဉ္အတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအျကား ထုတ္ေပးေသာ ပင္ရင္းနိုင္ငံ သက္ေသခံ လက္မွတ္ ။

          (ဈ)     Form  AANZ  ။              အာဆီယံ-ျသစေျတးလ်၊ နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသအရ အျပန္အလွန္အေကာက္ခြန္အခြင့္အေရးေပးသည့္ အစီအစဉ္ အတြက္ ျသစေျတးလ် ၊ နယူးဇီလန္ နိုင္ငံမ်ားနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအျကား ထုတ္ေပးေသာ ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္။

          (ည)    Form – AI      ။        အာဆီယံ-အိနၵိယလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသအရ အျပန္ အလွန္ အေကာက္ခြန္ အခြင့္အေရးေပးသည့္ အစီအစဉ္အတြက္ အိနၵိယနိုင္ငံနွင့္ အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ားအျကား ထုတ္ေပးေသာ ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္။

 

ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁၀၃။   အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္း နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈေဒသမ်ားနွင့္ အစီအစဉ္မ်ား၏ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားေသာ ပင္ရင္းနိုင္ငံစည္းမ်ဉ္းမ်ား၊ ဝန္ျကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဉ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ထားေသာအမိန့္ေျကျငာစာမ်ားနွင့္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းလွြာမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

 

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

၁၀၄။   ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဖ်က္ရာျပင္ရာမပါရွိဘဲ အဂၤႅိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ CO Form နွင့္အတူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္နွင့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္-

          (က)    ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္သို့ လိပ္မူ၍ ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္ ခြင့္ျပုထုတ္ေပး ပါရန္ ကုမၸဏီ Letter Head ပါေလွ်ာက္လွြာ၊

          (ခ)     ရာနႈန္းျပည့္ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ရာနႈန္းျပည့္ထုတ္ကုန္ျဖစ္ေျကာင္းခံဝန္ခ်က္၊

          (ဂ)     စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ Certificate of Product Registration၊

          (ဃ)    သေဘၤာတင္အေထာက္အထား (မိတၱူ)

          (င)     အေရာင္းေျပစာ(မိတၱူ) နွင့္ထုတ္ပိုးစာရင္း (မိတၱူ)

          (စ)     ပို့ကုန္လိုင္စင္ (မိတၱူ) / ပို့ကုန္ေျကျငာလွြာ (မူရင္းနွင့္မိတၱူ)

          (ဆ)    အေရာင္းအဝယ္စာခ်ုပ္ (မိတၱူ)

                             (မွတ္ခ်က္။       ပို့ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္ပစၥည္းအတြက္)

          (ဇ)     လုပ္ငန္းရွင္စိစစ္ေရးကတ္ (မိတၱူ)/ Form-XXVI (မိတၱူ)

                    မွတ္ခ်က္။        စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပၚတြင္ Form-XXVIပါ  မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ (သို့မဟုတ္) ဒါရိုက္တာတစ္ဦးဦးမွ မိတၱူမွန္ျဖစ္ေျကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။

 

သတ္မွတ္အခေျကးေငြေပးသြင္းျခင္း

၁၀၅။   ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ သတ္မွတ္ေျကးမ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

          (က)    ပံုစံတစ္စံုေျကး                                          ၃၀ဝ  က်ပ္

          (ခ)     ဝန္ေဆာင္ေျကး                                        ၃၀ဝ၀  က်ပ္

          (ဂ)     ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမွတ္ပံုတင္ေျကး                     ၅၀ဝ၀  က်ပ္

          (ဃ)    ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးပါက အသစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း  ၅၀ဝ၀  က်ပ္

          (ဃ)    ျပင္ဆင္ျခင္း၊                                           ၁၀ဝ၀  က်ပ္

 

မိတၱူမွန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁၀၆။     ခြင့္ျပုထုတ္ေပးထားေသာပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားပ်က္စီး၊ေပ်ာက္ဆံုးပါကသတ္မွတ္ ေျကးေပးသြင္း၍ မိတၱူမွန္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။