အပိုင္း (၁) - ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း

Mon, 06/06/2016 - 07:32 -- dotadmin

 

မွတ္ပံုတင္ျခင္း

၄။       ေအာက္ေဖာ္ျပပါအဖြဲ့အစည္းမ်ားသည္ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပို့ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ ကို စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ ထားနိုင္သည္ -၁/

 (က)   ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ၊၁၉၅၀ျပည့္နွစ္အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒတို့အရ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ -

          (၁)    လီမိတက္ကုမၸဏီမ်ား။ (နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္)

          (၂)    ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား /ဖက္စပ္လီမိတက္ ကုမၸဏီမ်ား ။

  (ခ)     သမဝါယမအသင္းဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ သမဝါယမအသင္းလီမိတက္မ်ား။

၅။       နယ္စပ္ေဒသေနျပည္သူမ်ား ၊ အေသးစား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရိုးရွင္း လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ Individual Trading Card (ITC) ကို သက္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၊ တိုင္းေဒသျကီး / ျပည္နယ္ မ်ားရွိ ပို့ကုန္သြင္းကုန္ရံုး မ်ား တြင္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းကာလ၊ မွတ္ပံုတင္ေျကးနွင့္ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေျကး

၆။       ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းကာလ၊ မွတ္ပံုတင္ေျကးနွင့္ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေျကးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -၂/

          (က)  ယာယီ (၆)လ သက္တမ္းအတြက္           ၅၀ဝ၀ဝ  က်ပ္

           ( ခ)   (၁) နွစ္ သက္တမ္းအတြက္                  ၅၀ဝ၀ဝ  က်ပ္

           ( ဂ)   (၂) နွစ္ သက္တမ္းအတြက္                  ၁၀ဝ၀ဝ၀  က်ပ္

           (ဃ)   (၃) နွစ္ သက္တမ္းအတြက္                 ၁၅၀ဝ၀ဝ  က်ပ္

           ( င)   (၃) နွစ္ အထက္မွ (၅)နွစ္အထိ             ၂၀ဝ၀ဝ၀  က်ပ္

 

၇။       ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းကို ခြင့္ျပုသည့္ေန့မွ သက္တမ္း (၅) နွစ္အထိ တစ္ဆက္တည္းကာလ သတ္မွတ္ခြင့္ျပုပါသည္။ သို့ရာတြင္ကုမၸဏီမ်ား၊ သမဝါယမ အသင္းလီမိတက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ခြင့္ျပုသည့္ မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းသည္ (၅) နွစ္ထက္ ေလွ်ာ့နည္းပါက ယင္းသက္တမ္းအတိုင္းသာ ခြင့္ျပုပါသည္။

ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၈။       ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို (၃-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ Online စနစ္ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူအေနျဖင့္ http://www.myanmartradenet.com.mm  တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံု တင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ပံုစံ၌လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္ျပီးကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။         ပံုစံအား ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။                                                                                                                                                                     ေနာက္ဆက္တြဲ(က)

ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း

၉။       ခြင့္ျပုထုတ္ေပးထားသည့္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုပါက ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနသို့ တင္ျပေလွ်ာက္ ထားရမည္။ ျပင္ဆင္လိုသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ အထက္အပိုဒ္ (၄) (က) (ခ) ပါ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ပါက ယင္းဌာနမ်ားတြင္ ပထမဦး စြာ ျပင္ဆင္ ခြင့္ျပုခ်က္ တင္ျပရမည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္ တစ္မ်ိုးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခေျကး က်ပ္ (၁၀ဝ၀)  နႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္။

မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးျမွင့္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ကာလ

၁၀။     မိမိမွတ္ပံုတင္ထားသည့္မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းကို တိုးလိုပါက သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ေန့ မတိုင္မီ(၃)လ ျကိုတင္၍ ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးျမွင့္ခြင့္ျပုျခင္း

၁၁။  မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ေန့နွင့္ ယင္းေန့မတိုင္မီ ျကိုတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို သတ္မွတ္သည့္ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေျကးမ်ား ေပးေဆာင္ေစျပီး အမ်ားဆံုး(၅)နွစ္အထိသာ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ခြင့္ျပုပါသည္။

ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ျပန္လည္အပ္နွံျခင္း

၁၂။     လုပ္ငန္းရွင္သည္လုပ္ငန္းဆက္လက္မေဆာင္ရြက္လိုသျဖင့္ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံု တင္လက္မွတ္အား ျပန္လည္အပ္နွံလိုက အပ္နွံနိုင္ပါသည္။

ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း

၁၃။     ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားေျကာင့္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -

          (က)    သတ္မွတ္စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း သက္တမ္းတိုးျမွင့္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ျခင္းမျပုသည့္ မွတ္ပံုတင္မ်ား၊

           (ခ)     တည္ဆဲဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဉ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ စီးပြားေရး မသမာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္း အေရးယူ ခံရျခင္း၊ အမည္မဲစာရင္း (Black List) တင္သြင္းခံရျခင္း။

ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ မိတၱူထပ္မံထုတ္ေပးျခင္း

၁၄။     ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ား အေျကာင္းအမ်ိုးမ်ိုးေျကာင့္ ပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားလွ်င္ မိတၱူထပ္မံထုတ္ေပးရန္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါ သည္။ ေဆာင္ရြက္မႈ အခေျကးေငြအျဖစ္  ေငြက်ပ္ ၃၀ဝိ/- ေပးေဆာင္ေစျပီး၊ ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ မိတၱူမ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္ကတ္ထုတ္ေပးျခင္း

၁၅။     ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရံုးကိစၥမ်ားကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ရရွိထားသည့္  ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္ ကတ္ (၅)ခုထိ ထုတ္ေပးနိုင္သည္။  

ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အက်ိုးခံစားခြင့္မ်ား

၁၆။     ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ရရွိထားသူသည္ ေအာက္ပါအက်ိုးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိ နိုင္ပါသည္ -

          (က)    ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္    ရရွိထားသူသည္  ပင္လယ္ေရေျကာင္း ၊ ေလေျကာင္းနွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား မွတစ္ဆင့္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈ     (Conventional Trade ) စနစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွတစ္ဆင့္ (Border Trade) စနစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ အညီ ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

 (ခ)    တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ သီးျခားထုတ္ျပန္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)   ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ျကီးဌာနမ်ား၏ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရသီးျခားကန့္သတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္း မ်ားအား သတ္မွတ္ထား ေသာ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး က်န္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ တြင္း၌ျကိုက္နွစ္သက္ရာ အစီအစဉ္ျဖင့္  ျဖန့္ျဖူးေရာင္း ခ် ခြင့္ရွိသည္။

ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပုျခင္း

၁၇။     စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ့အစည္း မ်ားအား ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပုထားပါသည္ -၁/

          (က)    အစိုးရဌာနမ်ား

          (ခ)     နိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား

          (ဂ)     ဥပေဒအရဖြဲ့စည္းထားေသာ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္မ်ား

          (ဃ)    ရန္ကုန္ျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

          (င)     ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ    

          (စ)     မနၱေလးျမို့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ