အပိုင်း(၃) - ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ

Mon, 06/06/2016 - 07:08 -- dotadmin

 

၁၀၇။  သက်ဆိုင်ရာဌာနမှထောက်ခံချက်ရယူပြီးမှ တင်ပို့/တင်သွင်းရမည့် ကုန်ပစ္စည်းများ

 

စဉ်     ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးမည့်ဌာန              ထောက်ခံချက်ရယူရမည့်ပစ္စည်းများ

(က)    လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန   လယ်ယာထွက်ကုန်ဖြစ်သည့်မျိုးစေ့များ၊ အပင်မှထွက် ရှိသည့်ပစ္စည်းများ၊  ပိုးသတ်ဆေး၊ ဓာတ်မြေသြဇာ

(ခ )    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင်                       သစ်ခွဲသားများနှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၊ အိုဇုန်း

          သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန                           လွှာ ပျက်စီးစေသောဓာတ်ပစ္စည်းများ

(ဂ )    ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊                              အစားအစာများ၊ သွားတိုက်ဆေး ၊ ပြဒါး၊

          အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး             ကုန်ကြမ်း၊ ဆေးဝါးများ၊ ဆေးပစ္စည်းများ

          ဦးစီးဌာန (FDA)၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန             (Disposable Syringe, Infusion Set,

                                                                      Blood Transfusion Set, Surgical

                                                                      Gloves, Test Kits) ၊  စားသောက်ကုန်

                                                                      ပစ္စည်းများ၊ စားအုန်းဆီ ( Palm Olein

                                                                      Cloud Point 8 ံC Max, IV(Iodine Value)

                                                                      58 Min  Specification)

(ဃ)    သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန                                သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်းများ၊ဆိုဒီယမ်ဆိုင် ယာနိုက်

(င )    မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်                တိရစ္ဆာန်၊ပုစွန်သားပေါက်နှင့် ပုစွန်အားဆေး၊

          ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊                            ငါးအစာ၊ ငါးအရှင် ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေး၊

          မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊                     တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန် အစာ၊

          ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန                                   တိရစ္ဆာန်များ ခွဲစိတ်ကုသရာတွင် အထောက် အကူ

                                                                       ပြုပစ္စည်းများ (Transit Trade စနစ် အပါအဝင်)

(စ )    ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊                               မူးယစ်ဆေးဝါး(သို့မဟုတ်) စိတ်ကိုပြောင်းလဲ

         မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲ                 စေသောဆေးဝါးများထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံး

         စသောဆေးဝါးများအန္တရာယ်                       ပြုသည့် ထိန်းချုပ်ဓာတုဗေဒပစ္စည်း (၂၆)မျိုး တားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့  

            

 (ဆ)   စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန                                   Liquefied Petroleum Gas (LPG)

(ဇ )    ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်              နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားများ

          လုပ်ငန်း                                               

(ဈ)     ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်                   နောက်ဆက်တွဲ(ဇ) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်

          အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊

          ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန                 

(ည)   ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန                              ယာဉ်များ (ရေယာဉ်/ လေယာဉ်)

(ဋ )    စက်မှုဝန်ကြီးဌာန                                       ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ (စက်မှုလက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ၏ ထောက်ခံချက် ရယူရန် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများအတွက်)

(ဌ)     သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန                        ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများ

 

ဆေးဝါးများ တင်သွင်းခြင်း

၁၀၈။   မြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ ဆေးဝါးအကြံပေးကော်မတီမှခွင့်ပြု ထုတ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဆေးဝါးများသာ တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုပါသည်။ ဆေးဝါး များပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်၌ ဆိပ်ကမ်းသို့ ပစ္စည်းရောက်ရှိချိန်တွင် ဆေးဝါးသက်တမ်းကျန်ရှိရန် သတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးဝါးမူလသက်တမ်း (ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်သက်တမ်း) ၏ တစ်ဝက် (၅၀%) ကျန်ရှိရမည်။ ၁/ ပြည်ပမှ ဆေးဝါးများ တင်သွင်းရောင်းချမည့် လုပ်ငန်းရှင်သည် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြမှသာ တင်သွင်း ရောင်းချခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီးလိုအပ်သည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်များကိုလည်း ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည် -၂/

          (က)    ဆေးဝါးတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်

          (ခ)     ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

          (ဂ)     ဆေးဝါးလက်လီ/လက်ကား ရောင်းချသူလိုင်စင်

 

စားသောက်ကုန်များတင်သွင်းခြင်း

၁၀၉။   အရည်အသွေးပြည့်မီသော အစားအသောက်များကို ပြည်သူများရရှိစားသုံးနိုင်စေရန်နှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်နီးသော အစားအသောက်များကို တင်သွင်း ခြင်းမှ ဟန့်တားနိုင်စေရန်အတွက် အစားအသောက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍-

(က)    သက်တမ်း (၂)နှစ်နှင့်အထက်ရှိ စားသောက်ကုန်များအတွက် သက်တမ်းအနည်းဆုံး (၁)နှစ် ကျန်ရှိရမည်။

(ခ)     သက်တမ်း(၁)နှစ်မှ (၂)နှစ်အထိရှိ စားသောက်ကုန်များအတွက် သက်တမ်းအနည်း ဆုံး (၆)လ ကျန်ရှိရမည်။

(ဂ)     သက်တမ်း (၁)နှစ်အောက်ရှိ စားသောက်ကုန်များအတွက် ဆိပ်ကမ်းရောက်ရှိချိန်တွင် သက်တမ်းအနည်းဆုံး (၄)လ ကျန်ရှိနေရမည်။ ၁/

 

မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများနှင့် ယင်းဆေးဝါးများ ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း

၁၁၀။   ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက မူးယစ်ဆေးဝါးများအဖြစ်လည်းကောင်း၊ စိတ်ကို‌ပြောင်းလဲစေ သောဆေးဝါးများအဖြစ်လည်းကောင်း၊  ယင်းဆေးဝါးများထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ထိန်းချုပ် ဓာတုပစ္စည်းများအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ဆေးဝါးများ၊ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်း များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

 

(က)   မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကို‌ပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ ထုတ်လုပ် ရာ၌ အသုံးပြုသည့်  ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ (၂၆) မျိုး

(ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ ၅-၆-၂၀ဝ၂ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀ဝ၂   နောက်ဆက်တွဲ(ဈ)

                                                                                             

 (ခ)   စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ (၁၁၅) မျိုး

(ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၁ -၆ -၂၀ဝ၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂ / ၂၀ဝ၂ နှင့် ၁၇ - ၁၁ - ၂၀ဝ၅ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ /၂၀ဝ၅ )   နောက်ဆက်တွဲ(ည)

                                                                                              

 

(ဂ)    မူးယစ်ဆေးဝါးများ (၁၂၅) မျိုး

(ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၉ - ၇ -၂၀ဝ၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်  ၃/၂၀ဝ၂ နှင့်  ၁၇ - ၁၁ -၂၀ဝ၅ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂ /  ၂၀ဝ၅) နောက်ဆက်တွဲ(ဋ)

 

 မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၁၁၁။   မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ တင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၇.၃.၂၀ဝ၃) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀ဝ၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများထိန်းချုပ်ရေး ဆိုင်ရာ အမိန့်ပါသတ်မှတ်ချက်များအရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံသည့် အရေအတွက်များအတိုင်းသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည်။

၁၁၂။   မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ (၂၆) မျိုးအား  ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်း ဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင် များသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ် ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ထောက်ခံချက်ကို ကြိုတင်ရယူရန်နှင့် ယင်းကော်မတီ၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲ တင်ပြ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။     

 

မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းလုဆဲ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့် အပင်ပန်းမန်များနှင့် ပတ်သက်၍ စီးပွားဖြစ် ကုန်သွယ်မှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ ( CITES )

 

၁၁၃။   မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းလုဆဲ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့် အပင်ပန်းမန်များနှင့် ပတ်သက်၍ စီးပွားဖြစ် ကုန်သွယ်မှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များကို CITES Appendix များဖြင့် ပူးတွဲပါအတိုင်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါသည်။                                                                           

                                                                                          နောက်ဆက်တွဲ(ဌ)                                                                                                                            

အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်များ(Duty Free Shop)အတွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း      

၁၁၄။   သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာ၌ အောက်ဖော်ပြပါအထောက်အထားများ ပါဝင်ရပါမည်-

          (က)    ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ၊

( ခ )   ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်   သက်ဆိုင်ရာလေဆိပ်  လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏           အကောက်ခွန်လွတ်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း ထောက်ခံချက်၊

 

          ( ဂ )   ဆိုင်ငှားရမ်းခပေးချေထားသော အထောက်အထား၊

(ဃ)    အကောက်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော Bonded Warehouse Licence၊

( င )   အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်တွင် ရောင်းချမည့်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရာတွင် တစ်ကြိမ်လျှောက်ထားပြီး ထပ်မံလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါက မူလလျှောက်ထားပြီး ပစ္စည်းများကိုရောင်းချပြီးကြောင်းသက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်များသို့ ငွေပေးသွင်းပြီး ကြောင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာ  အကောက်ခွန်ဌာနမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ် စာရင်းလျော့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား စာရွက်၊ စာတမ်းများ၊                                                                                                                                                                                                                                                                               

(စ)     အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်လက်မှတ်

(ဆ)    နိုင်ငံခြားသုံးငွေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြန် ထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များရှိပါက ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

 

ဝိုင်တင်သွင်းခြင်း

၁၁၅။  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် လက်ရှိပြောင်းလဲတိုးတက်လာ သော အခြေအနေအရ နိုင်ငံခြားသားဝင်ရောက်မှု များပြားလာခြင်း၊ ပြည်တွင်းဈေးကွက် လိုအပ် ချက်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားဖြစ်ဝိုင်အမျိုးမျိုးကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၁၇-၃-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၈/၂၀၁၅) ဖြင့် ပြည်ပမှ  တရားဝင်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

 

၁၁၆။  စက်သုံးဆီတင်သွင်းခြင်း

        စက်သုံးဆီလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရမည်-

(က)    ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မိမိတင်သွင်းလိုသည့် စက်သုံးဆီပမာဏအား အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်မရှိ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

( ခ )   စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော   ဈေးနှုန်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း  လျှောက်ထားရမည်။

( ဂ )   မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချ ဖြန့်ဖြူးရေးအသင်း (Myanmar Petroleum Trade Association - MPTA) အသင်းဝင်ဖြစ်ကြောင်း အထောက် အထား တင်ပြရမည်။

 

တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်း

၁၁၇။   အမဲသား၊ ဆိတ်သားနှင့် စားသုံးနိုင်သော တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရန် လျှောက်ထားလာပါက မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုပါသည်။ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် အောက်ပါအချက်များ ပြည့်စုံပါက စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း သဘောထား မှတ်ချက်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်-

(က)    မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော အမဲသား၊ ဆိတ်သား နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ ဝက်သားနှင့်ကြက်သားတင်သွင်းမှုအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ(Regulations) များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)     တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ တင်ပို့မည့်အသားများနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ပို့သည့်နိုင်ငံ၏ တိရစ္ဆာန် ဆေးကုဌာနမှ တာဝန်ရှိသောသူ (Authorized Person) လက်မှတ်ထိုးထားသော တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Verinary Health Certificate) ပါရှိခြင်း။

 

ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောစက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်း

၁၁၈။   ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် စက်ရုံတည်ထောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များအား ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (ငှားရမ်းခြင်းအပါ အဝင်) ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြန်လည် ပြုပြင်ထားသည့် စက်ပစ္စည်းများအား အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ တင်သွင်းခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ပါသည် -

(က)    အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည့် စက်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ရမည်။

(ခ)     တင်သွင်းမည့် စက်ပစ္စည်းသည် အပြည့်အဝ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး (Full Reconditioned) ဖြစ်ရမည်။

(ဂ)     တင်သွင်းပြီးနောက် (၁၀)နှစ်အတွင်း ကောင်းမွန်စွာ သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံခြားမှ စက်ပစ္စည်း ရောင်းချသူ၏ အာမခံချက် (Warranty) ပါရှိရမည်။

(ဃ)    နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်မှ Reconditioned စက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အထောက်အထားပြည့်စုံစွာ တင်ပြလာပါက စိစစ်ခွင့်ပြုမည်။

 

အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်း (Used Machine) များ တင်သွင်းခြင်း 

၁၁၉။   စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ပမှစက်ပစ္စည်းများ တင် သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် အသစ် (Brand New) နှင့် ပြုပြင်ပြီး (Reconditioned) စက်ပစ္စည်းများကိုသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အသေးစား/အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများအပါအဝင် စက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းတည်ထောင်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန် ကျစရိတ်သက် သာစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိသောစက်ပစ္စည်း (Used Machine) များကိုကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏၉.၃.၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ ပို့ကုန် သွင်းကုန် နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၂/၂၀၁၅) ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

၁၂၀။   အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများမှ အသုံးပြုရန်မလို အပ်သည့်/ စက်စွမ်းအားကျဆင်းနေသည့် စက်ပစ္စည်းများကို စုပုံရောင်းချသည့်အခြေအနေမျိုး မဖြစ် ပေါ်စေရန်၊ မိမိနိုင်ငံ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းများ/ အသေးစားအလတ်စားစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို  အထောက်အကူပြုစေမည့်စက်ပစ္စည်းများကိုသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုနိုင်ရေးကို ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁၂၁။   အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်း (Used Machine)များတင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် တစ်နှစ်ချင်း ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နှစ်စဉ် ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်းကို နယ်စပ်ဒေသများမှ ခွင့်မပြုသေးဘဲ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး လောလောဆယ်တွင် အချိန်ကာလသတ်မှတ် ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၂၂။   အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်း (Used Machine) များကို တင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင်

အောက် ဖော်ပြပါအချက်အလက်များ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်-   

(က)    အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်း (Used Machine) များကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်း တည်ထောင် ဆောင်ရွက်မည့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူအပြင် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ရောင်းချသည့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပါ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ)     တင်သွင်းမည့်စက်ပစ္စည်းအား တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် စက်ပစ္စည်း၏ စံချိန်စံညွှန်းအပြည့်အစုံကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြလျှောက်ထားရမည်-

                   (၁)     Brand Name

                   (၂)     Capacity

                   (၃)     ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် (Model Year)

                   (၄)     ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ (Country of Origin)

                   (၅)     စက်၏ သုံးစွဲသည့် စွမ်းအင်/လောင်စာ (လျှပ်စစ်၊ ရေနွေးငွေ့၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊    သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး)

 

Repair and Return စနစ်ဖြင့် ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း

၁၂၃။   ပြည်ပမှတင်သွင်းခဲ့သော စက်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်း၌အသုံးပြုစဉ် ပျက်စီးယိုယွင်းသဖြင့် ပြည်တွင်း၌ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ပြည်ပ၌ပြင်ဆင်ရန် တင်ပို့သည့်စက်ပစ္စည်းများနှင့် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းများကို ပို့ကုန်ပါမစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၂၄။   ပြည်ပသို့တင်ပို့ပြီး ပြင်ဆင်ရန်အတွက် Repair and Return စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်ပါမစ် လျှောက်ထားလာပါက အောက်ပါအထောက်အထားများ တင်ပြရမည်-

          (က)    ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့်အထောက်အထား Import Licence

          (ခ)     ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် အကောက်ခွန်သွင်းကုန်ကြေညာလွှာ (ID) မိတ္တူ

          (ဂ)     သင်္ဘောတင်အထောက်အထား (B/L) မိတ္တူ

(ဃ)    ပြည်တွင်း၌အသုံးပြုစဉ်ပျက်စီးယိုယွင်းသဖြင့် ပြည်ပသို့တင်ပို့ပြင်ဆင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့  ပြန်လည်ယူဆောင်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်

၁၂၅။   ပြည်ပသို့ပြုပြင်ရန်အတွက် Repair and Return စနစ်ဖြင့် တင်ပို့ခဲ့ပြီး၊ ပြုပြင်ပြီးဖြစ်၍ ပြည်တွင်းသို့ပြန်လည်တင်သွင်းရန် Repair and Return စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်ပါမစ်ခွင့်ပြုပေးမည် ဖြစ်ပြီး၊ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားလာပါက အောက်ပါအထောက်အထားများ တင်ပြရမည်-

          (က)    Repair and Return စနစ် တင်ပို့ခဲ့သည့် Export Permit

          (ခ)     ပြည်ပသို့တင်ပို့သည့် အကောက်ခွန်ပို့ကုန်ကြေညာလွှာ (ED) မိတ္တူ

          (ဂ)     ပြည်ပသို့တင်ပို့သည့် သင်္ဘ࿿ောတင်အထောက်အထား    (B/L) မိတ္တူ

၁၂၆။   ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သည့် စက်ပစ္စည်းများ၊ အခြားကုန်ပစ္စည်းများပျက်စီးယိုယွင်း သဖြင့် ပြည်ပကုန်ဝယ်သူမှ ပြုပြင်ပေးရန် အကြောင်းကြားချက်အရ ပြုပြင်ပေးရန်အတွက် တင်သွင်းခြင်းကို သွင်းကုန်ပါမစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၂၇။   ပြုပြင်ပေးရန် ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းအတွက် Repair and Return စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန် ပါမစ်လျှောက်ထားလာပါက အောက်ပါအထောက်အထားများ တင်ပြရမည်-

          (က)    ပြည်ပသို့တင်ပို့ခဲ့သည့် အထောက်အထား Export Licence

          (ခ)     ပြည်ပသို့တင်ပို့သည့် အကောက်ခွန်ပို့ကုန်ကြေညာလွှာ (ED) မိတ္တူ

          (ဂ)     တင်ပို့ခဲ့သည့်စက်ပစ္စည်း/ အခြားကုန်ပစ္စည်းချို့ယွင်းသဖြင့် ပြုပြင်ပေးရန် ပြည်ပ ကုန်ဝယ်သူ၏ အကြောင်းကြားစာ

          (ဃ)    ပြည်ပမှတင်သွင်း၍ ပြုပြင်ပြီး ပြန်လည်တင်ပို့ရန် ဝန်ခံချက်

၁၂၈။   ပြုပြင်ပေးရန်အတွက် ပြည်ပမှ Repair and Return စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းခဲ့ပြီး၊ ပြုပြင် ပြီးဖြစ်၍ ပြည်ပသို့ပြန်လည်တင်ပို့ရန် Repair and Return စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်ပါမစ်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ် ပြီး၊ ပို့ကုန်ပါမစ် လျှောက်ထားလာပါက အောက်ပါအထောက်အထားများ တင်ပြရမည်-

          (က)    Repair and Return စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းခဲ့သည့် Import Permit

          (ခ)     ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့်အကောက်ခွန် သွင်းကုန်ကြေညာလွှာ (ID) မိတ္တူ

          (ဂ)     သင်္ဘောတင်အထောက်အထား (B/L) မိတ္တူ

 

Replacement and Return စနစ်ဖြင့် ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း

၁၂၉။   ပြည်ပမှတင်သွင်းခဲ့သော စက်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်း၌တပ်ဆင်အသုံးပြုမရ၍ဖြစ်စေ၊ ပျက်စီး ချို့ယွင်းနေ၍ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှတင်သွင်းခဲ့သော အခြားပစ္စည်းများ ပြည်တွင်း၌ အသုံးပြုမရ၍ ဖြစ် စေ၊ပျက်စီးချို့ယွင်း၍ဖြစ်စေ အစားထိုးလဲလှယ်ရန်အတွက် ပြည်ပသို့ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းကို ပို့ကုန် ပါမစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၃၀။   အစားထိုးလဲလှယ်ရန် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအား Replacement and Return စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်ပါမစ် လျှောက်ထားလာပါက အောက်ပါအထောက်အထားများ တင်ပြရမည်-

          (က)    ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့်အထောက်အထား Import Licence

          (ခ)     ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် အကောက်ခွန်သွင်းကုန်ကြေညာလွှာ (ID) မိတ္တူ

          (ဂ)     အစားထိုးလဲလှယ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ပရှိကုန်ရောင်းသူ၏ အကြောင်းကြားစာ

          (ဃ)    သင်္ဘ࿿ောတင်အထောက်အထား (B/L) မိတ္တူ

          (င)     အစားထိုးလဲလှယ်ရန် ပြည်ပသို့တင်ပို့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ယူဆောင်  တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်

၁၃၁။   အစားထိုးလဲလှယ်ရန် ပြည်ပသို့ Replacement and Return စနစ်ဖြင့် တင်ပို့ခဲ့ပြီး၊ ပြည်တွင်းသို့ပြန်လည်တင်သွင်းရန် Replacement and Return စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်ပါမစ် ခွင့်ပြု ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားလာပါက အောက်ပါအထောက်အထားများ တင်ပြရ မည်-

          (က)    Replacement and Return စနစ် တင်ပို့ခဲ့သည့် Export Permit

          (ခ)     ပြည်ပသို့တင်ပို့သည့် အကောက်ခွန်ပို့ကုန်ကြေညာလွှာ (ED) မိတ္တူ

          (ဂ)     ပြည်ပသို့တင်ပို့သည့် သင်္ဘောတင်အထောက်အထား    (B/L) မိတ္တူ

 

၁၃၂။   ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သည့် စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးချို့ယွင်း၍ဖြစ်စေ၊  ပြည်ပ၌တပ်ဆင်

အသုံးပြုမရ၍ဖြစ်စေ၊ အခြားကုန်ပစ္စည်းများပျက်စီးယိုယွင်း၍ဖြစ်စေ၊ပြည်ပ၌အသုံးပြုမရ၍ဖြစ်စေ  ပြည်ပကုန်ဝယ်သူမှ အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရန် အကြောင်းကြားချက်အရ အစားထိုးလဲလှယ် ပေးရန် အတွက် တင်သွင်းခြင်းကို သွင်းကုန်ပါမစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၃၃။   အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရန် ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းအတွက် Replacement and Return စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားလာပါက အောက်ပါအထောက်အထားများ တင်ပြရမည်-

          (က)    ပြည်ပသို့တင်ပို့ခဲ့သည့် အထောက်အထား Export Licence

          (ခ)     ပြည်ပသို့တင်ပို့သည့် အကောက်ခွန်ပို့ကုန်ကြေညာလွှာ (ED) မိတ္တူ

          (ဂ)     တင်ပို့ခဲ့သည့်စက်ပစ္စည်း/ အခြားကုန်ပစ္စည်းချို့ယွင်းသဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ် ပေးရန် ပြည်ပကုန်ဝယ်သူ၏ အကြောင်းကြားစာ

          (ဃ)    အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရန် ပြည်ပမှတင်သွင်းပြီး ပြန်လည် တင်ပို့ရန် ဝန်ခံချက်

၁၃၄။   အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရန်အတွက် ပြည်ပမှ Replacement and Return စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းခဲ့ပြီး၊ ပြည်ပသို့ပြန်လည်တင်ပို့ရန် Replacement and Return စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်ပါမစ် ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပို့ကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားလာပါက အောက်ပါအထောက်အထားများ တင်ပြ ရမည်-

          (က)    Replacement and Return စနစ်ဖြင့် တင်သွင်းခဲ့သည့် Import Permit

          (ခ)     ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့်အကောက်ခွန် သွင်းကုန်ကြေညာလွှာ (ID) မိတ္တူ

          (ဂ)     သင်္ဘောတင်အထောက်အထား (B/L) မိတ္တူ