အဂတိလုိက္စားမွဳတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔(CPU)၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ခု ခ်င္းအလိုက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြး

Thu, 05/23/2019 - 04:14 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ အဂတိလုိက္စားမွဳတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔(CPU)၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ခု ခ်င္းအလိုက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား သိေကာင္းစရာ ေခါင္းစဥ္အား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုးမွ လက္ေထာက္အတြင္း ဝန္ ဦးမင္းေဇာ္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages