အချိန်ပိုင်းနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များခေါ်ယူခြင်း

Fri, 11/06/2020 - 04:31 -- regionaldep

မြန်မာနိုင်ငံဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်၍ EIF Tier 2 အဆင့်တွင် Myanmar Services Trade Enhancement Project – MSTEP အား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အောက်ဖော်ြပပါ နိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (၂) ဦးကို ငှားရမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

( က )  ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်                                           (၁) နေရာ

          ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

          အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်

( ခ )   ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးအပေါ် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ချိတ်ဆက်                     ( ၁) နေရာ

          ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်

၎င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Request for Expression of Interest ကို ပူးတွဲဖော်ပြထားပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages