ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း

Wed, 09/30/2020 - 11:00 -- dotadmin

၆။         ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ် နေပြည်တော်နှင့် ပို့ကုန် သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)တို့တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကို အောက်ဖော်ပြပါ  အဖွဲ့အစည်းများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

            ( က )  မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေနှင့် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အထူးကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေတို့အရ မှတ်ပုံတင်ထားသော အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီများ -

                      (၁)     လီမိတက်ကုမ္ပဏီများ (နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအပါအဝင်)

                      ( ၂ )    ဖက်စပ်ကော်ပိုရေးရှင်း / ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

            ( ခ )  သမဝါယမအသင်းဥပဒေအရ တည်ထောင်ထားသော သမဝါယမအသင်းလီမိတက်များ

            ( ဂ )  ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါရှိရမည့် စာရွက်၊ စာတမ်းများ

                      (၁)     ကုမ္ပဏီ၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တို့ပါရှိသည့် Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ။

                      (၂)      ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်းကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Online စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (အများပိုင်ကုမ္ပဏီများအတွက် လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ်အပါအဝင်) နှင့် ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်တို့အား Print Out ထုတ်ထားသည့် မိတ္တူအထောက်အထားများ။

                      (၃)     ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ လိပ်စာ၊ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံနှင့် လက်မှတ် နမူနာတို့ ပါဝင်သော ဓာတ်ပုံဇယား ။

                      (၄)     MIC ခွင့်ပြုမိန့်(MIC ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လျှောက်ထားသောကုမ္ပဏီများသာ)

                      (၅)     လျှောက်ထားသူ MD/Director ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် / PASSPORT မိတ္တူ။

                      ( ၆)    အခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှ လွှဲပို့သည့် Capital Brought In, Bank အထောက်အထား (ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက်သာ) (မူရင်း၊ မိတ္တူ)။