ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

Mon, 09/25/2017 - 03:12 -- dotadmin

(က) ကုမ္ပဏီ Letter Head (မူရင်း)ပါ လျှောက်လွှာ
( ခ ) ၆၀ဝ ကျပ်တန်အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်၍ PIAC Online လိုင်စင်လျှောက်လွှာ
( ဂ ) Invoice & Sale Contract (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် Sale Contract တင်ပြရန်မလိုပါ)
(ဃ) ထောက်ခံချက်ဖြင့် လျှောက်ထားသော ပစ္စည်းများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ထောက်ခံချက်အထောက်အထားများ