သွင်းကုန်လိုင်စင်အပ်နှံရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ

Wed, 09/30/2020 - 10:01 -- dotadmin

၁၁။       အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

            ( က )  ကုမ္ပဏီမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးသို့ လိပ်မူပြီး Letter Head မူရင်းပါ တင်ပြလျှောက်ထားသည့်စာ

            ( ခ )  လိုင်စင် မူရင်းပါရှိရမည်။

            ( ဂ )  သက်ဆိုင်ရာနယ်စပ်စခန်းမှ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ အရာရှိမှ တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်