သွင်းကုန်လိုင်စင်ပြင်ဆင်ခြင်း

Wed, 09/30/2020 - 10:40 -- admin

၉။         ခွင့်ပြုပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်ပါ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအရည်အသွေး ၊အရေအတွက် စသည့်များ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိမလာမီ ကြိုတင်၍ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိလာပြီးမှ အထက်ပါအချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်တင်သွင်းသည့် ပမာဏပြင်ဆင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းကို တစ်ဖက်ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်ကြေးများနှင့် အပိုကြေး (ဒဏ်ကြေး) များ ပေးဆောင်ရမည် -

စဉ်

အကြောင်း အရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁) လကျော်မှ (၃) လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃) လ ကျော်မှ (၆) လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆) လ ကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

မှတ်ချက်

၁။

ပြင်ဆင်ကြေး

ပြင်ဆင်ချက် (၁) ချက်လျှင်

ပြင်ဆင်ချက်

(၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပြင်ဆင်ချက်

(၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပြင်ဆင်ချက်

(၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပြင်ဆင်ချက်

(၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပို့/သွင်း သတင်း လွှာ (၅/၁၈)

၂။

အပိုကြေး (ဒဏ်ကြေး)

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀