သြင္းကုန္လိုင္စင္ျပင္ဆင္ျခင္း

Wed, 04/24/2013 - 10:40 -- admin

                ခြင့္ျပဳၿပီး သြင္းကုန္လိုင္စင္ပါ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအရည္အေသြး၊ အေရအတြက္၊ စသည္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းကို ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရာက္ရွိမလာမီ ႀကိဳတင္၍ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းေရာက္ရွိၿပီးမွ အထက္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္းကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ အမွန္တင္သြင္းသည့္ ပမာဏ ျပင္ဆင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပင္ဆင္ေၾကးမ်ားႏွင့္ အပိုေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္-

 

စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

သြင္းကုန္လိုင္စင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္

(၁)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၁)လေက်ာ္မွ (၃)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၃)လေက်ာ္မွ (၆)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၆)လေက်ာ္မွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ျပင္ဆင္ေၾကး

ျပင္ဆင္ခ်က္

တစ္မ်ိဳးလွ်င္

ေငြက်ပ္၅၀၀၀စီ

(သို႔)လိုင္စင္

တန္ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက္ နည္းရာ တန္ဖိုး

ျပင္ဆင္ခ်က္

တစ္မ်ိဳးလွ်င္

ေငြက်ပ္၅၀၀၀စီ

(သို႔)လိုင္စင္

တန္ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက္ နည္းရာ တန္ဖိုး

ျပင္ဆင္ခ်က္

တစ္မ်ိဳးလွ်င္

ေငြက်ပ္၅၀၀၀စီ

(သို႔)လိုင္စင္

တန္ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက္ နည္းရာ တန္ဖိုး

ျပင္ဆင္ခ်က္

တစ္မ်ိဳးလွ်င္

ေငြက်ပ္၅၀၀၀စီ

(သို႔)လိုင္စင္

တန္ဖိုး၏ ၂ ၁/၂% အနက္ နည္းရာ တန္ဖိုး

အပိုေၾကး

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀