သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေပးသြင္းျခင္း

Wed, 04/24/2013 - 10:47 -- admin
            လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔မွ ၂၁ ရက္အတြင္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသတ္မွတ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကးေပးသြင္းမႈ မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဒဏ္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ေစၿပီးမွ သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္-

(က) သတ္မွတ္ထားသည့္(၂၁)ရက္ေန႔မွစ၍ - က်သင့္ေသာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကး၏

(၁၅)ရက္အတြင္း ေပးသြင္းျခင္း                  ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို  ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ေပးေဆာင္ေစရန္

(ခ) သတ္မွတ္ထားသည့္(၂၁)ရက္ေန႔မွစ၍ - က်သင့္ေသာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကး၏

(၃၀)ရက္အတြင္း ေပးသြင္းျခင္း                 ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ေပးေဆာင္ေစရန္