သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား

Wed, 04/24/2013 - 10:53 -- admin

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားပါသည္-

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္ပအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳရန္ အတြက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ား-

မွတ္ခ်က္။ (ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၁၃-၁၁-၉၀ ရက္စြဲပါအမိန္႔စာအမွတ္ ၁/၉၀)

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္သည့္ႏိုင္ငံျခားမတည္ေငြရင္းအရလုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈကာလအတြင္း အမွန္တကယ္   အသံုးျပဳရန္လိုအပ္၍ တင္သြင္းသည့္ စက္ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ စက္အရန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊

(၂) လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈၿပီးစီး၍ ျပည္ပသို႔ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ အလို႔ငွာ ပထမ(၃)ႏွစ္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ထုပ္ပိုး ပစၥည္းမ်ား။

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏  ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္   ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံသားကုမၸဏီ မ်ားက လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳရန္ အတြက္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ား-

မွတ္ခ်က္။ (စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၃၀-၁၀-၉၈ ရက္စြဲပါ အမိန္႔စာ အမွတ္ ၁၆/၉၈)

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က လုပ္ငန္းထူေထာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ျပည္ပမွ  တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည့္တန္ဖိုးအရ   လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈကာလ

အတြင္း အမွန္တကယ္အသံုးျပဳရန္လိုအပ္၍ တင္သြင္းလာေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္တန္ဆာပလာမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊

(၂) လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈၿပီးစီး၍ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရန္ အလို႔ငွာ ပထမ(၃)ႏွစ္ အတြင္း ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရန္ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊

(ဂ) အမ်ားျပည္သူတို႔၏ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူရာတြင္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတိုးတက္ျမင့္မားမႈကိုအေထာက္အကူျပဳေစရန္ အလို႔ငွာႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကျဖစ္ေစ၊ပုဂၢလိကပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔တင္သြင္းလာသည့္ ေဆး၀ါမ်ားႏွင့္ယင္းေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆး၀ါးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း (၃၆)မ်ိဳးႏွင့္ (၃၁)မ်ိဳး

(ဃ) လယ္ယာက႑စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွ ျမန္မာ ျပည္အတြင္းသို႔ တင္သြင္းလာသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ား-

မွတ္ခ်က္။ (ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၁-၂-၉၃ ရက္စြဲပါအမိန္႔စာအမွတ္ ၂/၉၃)

(၁) ဓာတ္ေျမၾသဇာ။

(၂) လယ္ယာသံုးကိရိယာမ်ား။

(၃) လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား။

(၄) ပိုးသတ္ေဆးမ်ား။

(င) ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္း၍ တစ္ဆင့္သယ္ယူလာသည့္ပစၥည္းမ်ား

မွတ္ခ်က္။ (ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၃၁-၅-၁၉၉၁ ရက္စြဲပါအမိန္႔စာအမွတ္ ၃/၉၁)