သြင္းကုန္လိုင္စင္သက္တမ္း

Wed, 04/24/2013 - 10:39 -- admin
            သြင္းကုန္လိုင္စင္သက္တမ္းကို သြင္းကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔မွ (၃)လ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ သက္တမ္းတိုးခြင့္မျပဳပါ။ ခြင့္ျပဳထားသည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ကို ဆက္လက္တင္သြင္းရန္အတြက္ သက္တမ္းတိုးျမွင့္လိုပါက အက်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပ၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား မွန္ကန္ေရးႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပ၍ စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။