​သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး

Wed, 09/30/2020 - 10:46 -- admin

၈။         သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ ( ၃ ) လ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါ သည်။ ပထမအကြိမ် သက်တမ်းတိုး ( ၂ ) လ ၊ ဒုတိယအကြိမ် သက်တမ်းတိုး ( ၁ ) လ ခွင့်ပြုပါသည်။