သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း

Wed, 04/24/2013 - 10:45 -- admin

            ခြင့္ျပဳထားသည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားအား သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးမွ ျပန္လည္အပ္ႏွံပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပိုေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္။

                                                                                                                                               တန္ဖိုး - က်ပ္

 

စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

သြင္းကုန္လိုင္စင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္

(၁)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၁)လေက်ာ္မွ (၃)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၃)လေက်ာ္မွ (၆)လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း

(၆)လေက်ာ္မွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁။

အပိုေၾကး

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀