သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း

Wed, 09/30/2020 - 10:30 -- admin

၁၀။       ခွင့်ပြုပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်များအား ပြန်လည်အပ်နှံလျှင် အပ်နှံကြေး (၁) စောင်လျှင် (၅၀၀၀) ကျပ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ကာလ ကျော်လွန်ပြီးမှ ပြန်လည်အပ်နှံပါက အောက်ဖော်ပြပါ အပိုကြေးများ ပေးဆောင်ရမည် -

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁) လကျော်မှ (၃) လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃) လ ကျော်မှ (၆) လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆) လ ကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

မှတ်ချက်

၁။

အပိုကြေး

(ဒဏ်ကြေး)

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀