သြင္းကုန္လိုင္စင္မိတၱဴထုတ္ေပးျခင္း

Wed, 04/24/2013 - 10:46 -- admin
            ထုတ္ေပးထားသည့္သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းေၾကာင့္မိတၱဴမွန္ေလွ်ာက္ထားပါက ေဆာင္ရြက္မႈအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၅၀၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္။