သီးႏွံ၀ယ္ယူေရး အစိုးရေအဂ်င္စီျဖစ္သည္႕ Nafed က ယခုႏွစ္ Kharif ရာသီ ပဲမ်ဳိးစံု၀ယ္ယူထားရွိမႈပမာဏမွာ ရည္မွန္းထားသည္႕ ပမာဏေအာက္ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ႕နည္း

Fri, 05/03/2019 - 06:43 -- admin_ygn

              အိႏၵိယအစုိးရသည္ ၂၀၁၈-၁၉ Kharif ရာသီ (ေႏြရာသီ) စုိက္ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံတန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၈ သန္း ထိ၀ယ္ယူရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အနက္ လက္ရွိကာလအထိ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၇ သန္း၀န္က်င္သာ ၀ယ္ယူထားၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပမာဏေအာက္  ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနေသာ္ လည္း အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံလက္က်န္   ကုန္စည္ ပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ ၄ ဒသမ ၅ သန္း ေက်ာ္ရွိေနေ ၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကလည္း အဆိုပါ သီးႏွံမ်ားအား အစုိးရအစီအစဥ္ျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၅၅ သန္းခန္႔ထိ ၀ယ္ ယူခဲ့ရာ ေမွ်ာ္မွန္းပမာဏ၏ ၇၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းထိ စံခ်ိန္တင္၀ယ္ယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
           အလားတူပင္ ေဆာင္းရာသီ (rabi) စုိက္ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ ၀ယ္ယူမႈ မွာလည္း လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ေန ဆဲျဖစ္ၿပီး တန္ခ်ိန္ ၄ ဒသမ ၃ သန္းအထိ ၀ယ္ယူရန္ လ်ာထားေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ကမူ အဆုိပါ ေဆာင္းသီးႏွံမ်ား အား တန္ခ်ိန္ ၅ ဒသမ ၅ သန္း၀ယ္ယူရန္ လ်ာထားခဲ့သည့္အနက္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္း၀န္းက်င္ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ အဆုိပါကုန္ စည္မ်ားအား ၀ယ္ယူရာ၌ အရည္ အေသြးသင့္ တင့္ေကာင္းမြန္သည့္ သီးႏွံ မ်ားကုိသာ ၀ယ္ယူေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ၀ယ္ယူၿပီးစီးသည့္ပမာဏေလ်ာ့နည္း ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ Maharashtra ျပည္နယ္၌ ပဲစင္းငံု ထုတ္ လုပ္မႈေလ်ာ့နည္းၿပီး Gujarat  ျပည္နယ္ ၌ ေျမပဲထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့နည္း ခဲ့သည့္အတြက္ျဖစ္သည္ဟု National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (Nafed) ၏အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။
             အိႏၵိယအစုိးရသည္ ၂၀၁၈-၁၉ သီးႏွံရာသီအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမား ၁၂၃၈၅၄၇ ဦးထံမွ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ဆီထြက္ သီးႏွံမ်ားအား MSP ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ ယူရာ၌ ႐ူပီးကုေဋ ၉၃၇၂ ခန္႔ သံုးစြဲထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့ သည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း ကမူ ပဲမ်ိဳးစံု၀ယ္ယူေရးအတြက္  အစိုးရ အေနျဖင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္မူ ျပည္ တြင္း၌ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း မ်ား တည္ၿငိမ္မႈရွိေစေရးအတြက္ အစုိးရ လက္၀ယ္ ရွိ တန္ခ်ိန္ ၄ ဒသမ ၅ သန္း ေက်ာ္အား စီမံခန္႔ခြဲရန္ကုိ ပုိမိုအာ႐ုံ စုိက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လတ္ တေလာရွိေနသည့္ စိန္ေခၚမႈအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္၌ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ညီမွ်ေရး ထိန္းညိႇရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းအလြန္ အမင္း က်ဆင္းပါက ေတာင္သူမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစႏုိင္ၿပီး ေစ်းအလြန္ျမင့္တက္ ပါကလည္း စားသံုးသူမ်ားအေပၚ သက္ ေရာက္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ညီမွ်ေရး ထိန္းညိႇရန္ မွာ အလြန္အေရးပါသည္ဟု အဆုိပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
           စုိက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ ျပန္ထားသည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ သီးႏွံ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ဒုတိယအႀကိမ္ခန္႔ မွန္းခ်က္အရ Kharif ရာသီစုိက္ပဲမ်ိဳးစံု ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ကုိးသန္း ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းရာသီပဲမ်ိဳးစံု ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ ၁၅ သန္းရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ ဆီထြက္သီးႏွံ ထုတ္လုပ္မႈ ခန္႔မွန္းပမာဏအေနျဖင့္မူ တန္ခ်ိန္ ၃၁၅ သန္းအထိ ျပည့္မီဖြယ္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ Nafed က ၀ယ္ယူ ထားသည့္ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ ပမာဏနည္းရျခင္းမွာ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ က်သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ သတ္မွတ္သီးႏွံ မ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ ျပင္ပေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းမွာ MSP ေစ်းေအာက္ က် ဆင္းခ်ိန္၌ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ထံမွ စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားကုိ MSP ေစ်းႏႈန္းျဖင့္   ၀ယ္ယူေပးေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈအား အစိုးရကုိယ္ စားေဆာင္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ သည့္ Nafedသည္ ယခုႏွစ္ရာသီတြင္ ပဲမ်ိဳးစံု(အထူးသျဖင့္ ပဲစင္းငံု) ႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ (အဓိကအား ျဖင့္ ေျမပဲ)တို႔ကုိ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပမာဏ ပုိနည္း၍ ၀ယ္ယူထားေၾကာင္း သိရွိရ သည္။
        ထိုသုိ႔ေလ်ာ့နည္းရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ Maharashtra ျပည္နယ္၌ မိုးေခါင္သည့္ အေျခအေန မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ လည္း သင့္တင့္ေကာင္းမြန္သည့္ ရာသီ ဥတုအေျခအေနမရွိခဲ့ျခင္း တို႔ေ ၾကာင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အိႏၵိယအစုိးရ က ထုတ္ျပန္သည့္ဒုတိယအႀကိမ္ သီးႏွံ ထုတ္လုပ္မႈခန္႔မွန္းပမာဏတြင္ ပထမ အႀကိမ္ခန္႔မွန္းပမာဏေ အာက္ ေလွ်ာ့ ခ်ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်မည့္ သီးႏွံမ်ား တြင္ ပဲစင္းငံုသီးႏွံမွာ ၄ ဒသမ ၀၈ သန္း ထြက္ရွိမည္ဟု ပထမအႀကိမ္က ခန္႔မွန္း ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆၈ သန္းသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းထား ေၾကာင္း၊ အလားတူ ေျမပဲထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏအေနျဖင့္ ယခင္က တန္ခ်ိန္ ၆ ဒသမ ၃၂၈ သန္းရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ရာမွ ယခုအခါ တန္ခ်ိန္ ၅ ဒသမ ၄၄၁ သန္းသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း Nafed ၏ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ ဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ရွင္း လင္း ေျပာၾကားထားသည္။  ထုိ႔ျပင္ အစုိးရ ၀ယ္ယူၿပီးစီးသည့္ ပမာဏေ လ်ာ့နည္း ရျခင္း၏ အေၾကာင္း အရင္းတစ္ရပ္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ ပဲသီးႏွံ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ MSP ေစ်းႏႈန္း အထက္သုိ႔ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားက ျပင္ပေစ်းကြက္သုိ႔ ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ပဲပုပ္သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ၾွဏ ေစ်းႏႈန္းအထက္သုိ႔ တက္ရိပ္ရွိ သည္ဟု ခန္႔မွန္းယူဆၾကသည့္အတြက္ အစိုးရက ၀ယ္ယူေပးရသည့္ပမာဏ အလြန္နည္းသည္ဟု ၎င္းကထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

ယဥ္ယဥ္ႏြယ္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး၊ ျမန္မာသံ႐ံုး၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕

International Trade News

Pages