သာေကတျမို့နယ္ ၊MRECဝင္းရွိအေဆာက္အဦး( ၁ )လံုးအားအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

Fri, 06/07/2019 - 03:11 -- ictuser

၁။  စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး၊သာေကတျမို့နယ္ရွိMRECစက္ရံုဝင္းရွိအေဆာက္အဦေဟာင္း(အလ်ား-၂၁၆'၊အနံ-၁၅၀'၊အျမင့္-၁၇')အားအိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
     (က)   တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္-(၅.၆.၂၀၁၉)ရက္မွ (၃.၇.၂၀၁၉)ထိ
              အခ်ိန္- နံနက္( ၉:၃၀ )နာရီမွ ( ၁၆:၃၀ )နာရီထိ
      (ခ)   တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား-(၄.၇.၂၀၁၉)ရက္ (၁၁:၃၀)နာရီ
              ရွင္းလင္းျခင္း
      (ဂ)   တင္ဒါပိတ္မည့္ေန့/အ ခ်ိန္-(၄.၇.၂၀၁၉)ရက္ မြန္းလြဲ( ၁၃:ဝ၀)နာရီ
      (ဃ)  တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ-စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသျကီး ဦးစီးမႉးရံုး၊စီမံေရးရာဌာနခြဲ၊အမွတ္(၂၂၈/၂၄၀)၊ ဒုတိယထပ္၊ ကမ္းနားလမ္း
နွင့္ေရွြဘံုသာလမ္းေထာင့္၊ ရန္ကုန္ျမို့။
(င)    Deposit ေပးသြင္းနိုင္သည့္-တင္ဒါစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ပံုစံတြင္
        ဘဏ္မ်ား ေဖၚျပထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။
(စ)    စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ေနရာ-ရံုးအမွတ္(၅၂)၊ ေနျပည္ေတာ္
(ဆ)   တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ-စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီး
         ဌာန၊  ရံုးအမွတ္(၃)၊ ေနျပည္ေတာ္။
၂။အဆိုပါMRECစက္ရံုဝင္းရွိအေဆာက္အဦေဟာင္း၏မ်က္ျမင္အေျခအေနအာသက္ဆိုင္ရာျမို့နယ္သို့သြားေရာက္ျကည့္ရႈနိုင္ျပီးအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို
သိရွိလိုပါကတင္ဒါပံုစံဝယ္ယူရမည့္​ေနရာသို့လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ဖုန္းဝ၁-၂၅၀၄၃၂သို့ဆက္သြယ္စံုစမ္း​ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ့

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages