သတ္မွတ္ရက္အတြင္း သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းမႈမရွိျခင္းအေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈ

Wed, 04/24/2013 - 10:49 -- admin

               သြင္းကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စကားေျပာေၾကးနန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တရား၀င္စာျဖင့္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေပးသြင္းျခင္းမရွိပါက သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္လႊာကို မွတ္ပံုတင္စာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူထံ ျပန္လည္ေပးပို႔ပါမည္။

                တင္ပို႔ခြင့္၊တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုး ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔မွ တစ္လအတြင္းသာ ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္လအတြင္း ထုတ္ယူျခင္းမျပဳပါက လိုင္စင္ေလွ်ာက္ ထားမႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ပါသည္။