သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၁) ဖော်ပြပါကုန်ပစ္စည်း (၄)မျိုးအား HS Code ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Mon, 04/26/2021 - 03:47 -- eiprdep

သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၁) အရ စားသောက်ကုန်စ္စည်း (၄)မျိုးအား လုပ်ငန်းရှင်များ လွယ်ကူစွာသိရှိစေရန် ကုန်စည်တစ်ခုချင်းအလိုက် H.S Code ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 

ကုန်စည်စာရင်း