သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၁)ပါ အချက်အား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်သည့် သတင်းလွှာ

Wed, 03/10/2021 - 07:34 -- eiprdep

သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၁)ပါ ဆေးဝါးများ၊ အားဆေးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုတွင် DIAC နှင့် DRC သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်တိုင် သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုပေးမည့်ဖော်ပြချက် အပိုဒ် ၂ (က)အား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်သည့် သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ခြင်း

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၄/၂၀၂၁)