သစ္သီး၀လံမ်ား ျပည္ပေစ်းကြက္ တုိးျမႇင့္တင္ပုိ့ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Fri, 09/06/2019 - 05:06 -- admin_ygn

   စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ ေရးအဖြဲ႕  ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  ကုန္ သြယ္မႈဗဟုိဌာနက ႀကီးမွဴး၍ သစ္သီး၀လံ မ်ား ျပည္ပေစ်းကြက္ တုိးျမႇင့္တင္ပုိ႔ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္စုိးႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရးဦးစီးဌာန ရန္ကုန္႐ုံးခြဲတာ၀န္ခံ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဖႀကိဳင္တုိ႔က အဖြင့္ႏႈတ္ ခြန္းဆက္စကား  ေျပာၾကားၾကသည္။

   ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ပ်ဳိးထုတ္ လုပ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္း ေရးမွဴး ေဒၚစႏၵာမ်ဳိးႏွင့္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန တာ၀န္ခံ ဒုတိယၫႊန္ၾ ကားေ ရးမွဴး  ေဒါက္တာသက္လြင္ဦးတုိ႔က ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာ့သစ္သီး၀လံေစ်း ကြက္အေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာန၏  ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည့္  အစီအစဥ္မ်ား၊  ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

    ဆက္လက္၍  တက္ေရာက္လာၾက သည့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၎င္းတုိ႔ ၏ ထုတ္ကုန္၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ျပည္ပတင္ပုိ႔ ႏုိင္မႈ  အေျခအေနမ်ားကုိ  မိတ္ဆက္ေဆြး ေႏြးၾကၿပီး ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္ သြယ္မႈဗဟုိ ဌာန တာ၀န္ခံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ  သစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္  တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း  အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူတုိ႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔  ရန္ ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ သီေပါ၊ ေတာင္ကုတ္၊ ထား၀ယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားမွ ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ ၇၀ ခန္႔ႏွင့္  သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

MITC

Local Trade News

Pages