ထုတ်ကုန်လုံခြုံစိတ်ချရမှုဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Fri, 10/30/2015 - 15:47 -- ictuser

၁။       ပြည်တွင်းရှိ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပြည်ပမှဝင်ရောက်လာသော ထုတ်ကုန်များ လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိ စေရေးနှင့် ပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။       မလုံခြုံသော ထုတ်ကုန်များ/ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်ပေါက်လာပါက ပြည်တွင်း၌ လျင်မြန်စွာ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း။

၃။       အာဆီယံနှင့်နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ထုတ်ကုန်များ/ဝန်ဆောင်မှုများ စံချိန် စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဖြစ်စေရေးအတွက်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း။

၄။       မလုံခြုံသော ထုတ်ကုန်များ/ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကို ပြည်တွင်း၌ ဖြန့်ဝေ၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

၅။       စားသုံးသူများ လုံခြုံစိတ်ချရသော ထုတ်ကုန်/ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူအသုံးပြုရန် အကြံဉာဏ် ပေးခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ခြင်း။

၆။       သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပဒေများအရ အသိအမှတ်ပြုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ဓါတ်ခွဲခန်း များနှင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၇။       ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ဥပဒေရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၈။       မိမိနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးမည့်မူဝါဒများအား နိုင်ငံတကာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဆောင် ရွက်ခြင်း။

၉။       ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာဗဟုသုတများအား ပြည်သူများသို့ ပညာပေး ခြင်း။

၁၀။      ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၁။      ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် WIPO၊ WTO များ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။