လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

Thu, 09/12/2019 - 08:33 -- admin_ygn

     လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္  ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္  အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕  Win Unity  Hotel ၌ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္  ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က အမွာစကား ေျပာၾကားကာ  SRCCI ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးမင္းေက်ာ္သီဟက ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္း ဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

      ေဒသတြင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ  လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာက႑တြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို UMFCCI တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး  ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က လည္းေကာင္း၊ အေျခခံ လူသားအရင္းအျမစ္  တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေရွ႕ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္   ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္  ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးျမင့္က  လည္းေကာင္း၊ Public Private Partnerships for Agriculture and Food Sector Development Modernizing TVET  Curriculum and Training Programs အေၾကာင္းကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေကာနယ္(လ္)တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္မာခ်ိဳကလည္းေကာင္း၊ SRCCI ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဇာ္က စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ က႑အလိုက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည့္အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

     ဆက္လက္၍    စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္အသိပညာ (Soft Skill)ႏွင့္လက္ေတြ႕ကြၽမ္းက်င္မႈ (Hard Skill) လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေဒသ မွေတာင္းဆိုမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ သင္တန္း အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳး ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမ်ားကို ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕လိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 

ႏွင္းပန္းျဖဴ

Local Trade News

Pages