လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ Negative List စာရင္း

Thu, 08/18/2016 - 06:43 -- eiprdep

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၀/၂၀၁၆ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားအျဖစ္က်န္ရွိေနေသာ Negative List (၄၁၃၈) လိုင္းစာရင္း