လက္လီ၀ယ္ယူသူအမ်ားစုမွာ ပဲျပားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္

Mon, 09/19/2011 - 09:10 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ပဲပုပ္မွာ ယခုတစ္ပတ္ထိ ပိႆာ ၂၀ တစ္တင္းကုိ ၁၇၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းၿငိမ္ေနပါတယ္။ ျပည္ေစ်း ကြက္တြင္ ပဲပုပ္လက္က်န္ နည္းလာတဲ့အတြက္ လက္လီသမားျဖင့္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိပါတယ္။ လက္လီ၀ယ္ယူသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ပဲျပား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ေန႔ ၁၅ အိတ္ခန္႔ အ၀ယ္ရွိတယ္ လုိ႔သိရပါတယ္။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး(ျပည္)အတြင္းရွိ  ေပါင္းတည္၊ ေပါက္ေခါင္း၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မုိးပဲပုပ္ဧက ၁၇၈၁ ဧက စိုက္ပ်ဳိးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဆုမြန္ေဆြ - ျပည္