လက္လီေရာ လက္ကားပါအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာပတ္ပဲ

Mon, 09/19/2011 - 09:07 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္အတြင္း ေထာပတ္ပဲသီးႏွံမွာ လက္က်န္နည္းလာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္တင္း ၁၇၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ယခင္ အပတ္ကအတုိင္း ေစ်းၿငိမ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းလက္လီသမားမ်ား ၀ယ္ယူမႈရွိတာေၾကာင့္ တစ္ရက္ ၁၀ အိတ္ခန္႔အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ၿပီးရန္ကုန္၊ ပုသိမ္ဘက္မွ လက္ကား၀ယ္ယူမႈရွိသည့္ရက္တြင္ အိတ္ ၅၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ခင္ေဆြ၀င္း- ျပည္