လက္မႈပညာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္ေလးမ်ား

Thu, 01/03/2019 - 07:48 -- admin_ygn

     ျမန္မာႏိုင္ငံသည္မည္သည့္သီးႏွံမ်ိဳးကိုမဆို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ သည့္ေရေျမေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပါမ်ားမႈတို႔ေၾကာင့္  စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိမိ ေဒသထြက္အရင္းအျမစ္ကို အေျခခံ၍  နည္းပညာ ကိုအေျခ ခံၿပီး   တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား (Value Added Products)မ်ား ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္  အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားရရွိျခင္း၊    မိသားစုဝင္ေငြမ်ား  တိုးပြားလာျခင္း၊  ဝင္ေငြတိုးပြား လာသည့္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ေက်းလက္ေဒသလူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သည္အငယ္စားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား    ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေပၚတြင္  အေရးပါသည့္အတြက္ ေက်းရြာတစ္ရြာထုတ္ကုန္ တစ္မ်ိဳး သလသစ အျဖစ္ကုန္ၾကမ္းမွ သည္တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္ အထိ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေဈးကြက္အေရာက္  တင္ပို႔ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေက်းလက္ေဒသအိမ္တြင္းလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္  ေဒသတြင္း   ေဈးကြက္တြင္   နာမည္ရၿပီး ျဖစ္ေသာ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ သားက်င္ေက်းရြာရွိ ဂ်ံဴ႐ိုးဦးထုပ္လုပ္ငန္းအား   ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ၏  အကူ အညီျဖင့္ မိမိတတ္စြမ္းသေလာက္ မွ်ေဝတင္ျပလိုပါသည္။
ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္သည္   မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံ ခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕မွာငါန္းဇြန္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၃၅၅ ဒသမ ၉၉၁ စတုရန္းမိုင္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား  ဧရိယာမွာ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၃၅၅ ဒသမ ၃၆၈ ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားဧရိယာမွာ ဝဒသမ၆၂၃ စတုရန္းမိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၂၂၇ ေပတြင္  တည္ရွိၿပီး လူဦးေရစုစုေပါင္း ၁၄၀ဝ၄၉ဦးရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕ေန၅ဒသမ ၇% ႏွင့္ ေက်းလက္ေန ၉၄ ဒသမ ၃% ရွိပါသည္။အမ်ားအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံေသာ စီးပြားေရးျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းၾကပါသည္။ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု မ်ားအနက္ သားက်င္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ သားက်င္ေက်းရြာတြင္ ေဒသထြက္ကုန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္လုပ္ငန္းမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းအျပင္  မိသားစုတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္း ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ခြင္မပ်က္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္၍ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဒုတိယဝင္ေငြရရွိသည့္ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္ပါသည္။
သားက်င္ေက်းရြာသည္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ သားက်င္ အုပ္စုတြင္ပါဝင္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္လူဦးေရစာရင္းအရ က်ား/မ စုစုေပါင္း ၃၄၆၀ ဦးခန္႔ရွိ၍ အိမ္ေျခ ၇၀ဝခန္႔ရွိေသာ ရြာႀကီး တစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းၾကသည့္အျပင္ ဂ်ံဳဦးထုပ္ ယက္လုပ္ ျခင္း လုပ္ငန္းကိုလည္း မိသားစုအပိုဝင္ေငြ စီးပြားေရးအျဖစ္ တစ္ရြာလံုးလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ဂ်ံဴသီးႏွံမွထြက္ရွိေသာ ဂ်ံဳ႐ိုးမ်ားကို အျခားေဒသမ်ား တြင္ တိရစၦာန္အစာအျဖစ္ျပဳလုပ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ္ လည္း ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သားက်င္ေက်းရြာသည္ ဂ်ံဴ႐ိုးမ်ားကို ဂ်ံဴ႐ိုးဦးထုပ္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။
ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္ေလးမ်ား
အပူပိုင္းေဒသမ်ား၌အလုပ္လုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊အေႏွး ယာဥ္စီးရာတြင္ျဖစ္ေစ အပူဒဏ္ခံႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အေအးပိုင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရာ ၌အေအးဒဏ္၊    ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါးေဆာင္းၾကသကဲ့သို႔လက္မႈပညာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာ ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္ေလးမ်ားအား အမွတ္တရ ပစၥည္းအျဖစ္လည္း လက္ေဆာင္ေပး ေလ့ရွိၾကပါသည္။ဂ်ံဳ႐ိုး ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာ ဦးထုပ္ေလးမ်ားသည္႐ိုးရွင္းလွပ၍ ေပါ႔ပါးကာ  အမ်ားဝယ္ယူႏိုင္ေသာ ေဈးႏႈန္းျဖစ္သည့္အတြက္ လူသံုးမ်ားသည့္ေဈးကြက္ဝင္ ထုတ္ကုန္တစ္စုမ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါ သည္။ ဘုရား၊ပုထိုး၊ေစတီမ်ားအနီးတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘုရား ပြဲေဈးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေဒသထြက္ကုန္အမွတ္တရ ပစၥည္းအျဖစ္လည္း ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၾကပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းရရွိမႈ
ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ သည့္ကုန္ၾကမ္းမွာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ဂ်ံဳ႐ိုးသာလိုအပ္ၿပီး ကုန္က်မႈအနည္းဆံုးႏွင့္ လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ံဳသီးႏွံမွာ ေဆာင္းရာသီစိုက္သီးႏွံျဖစ္၍ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားတြင္ သီးႏွံထြက္ေပၚလာပါသည္။ ေဖေဖာ္ ဝါရီလႏွင့္မတ္လမ်ားတြင္ ဂ်ံဳရိတ္သိမ္းၾကၿပီးေနာက္   ေဈး ကြက္ဝင္လိႈင္လိႈင္ေပၚသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။  ျမင္းျခံခ႐ိုင္ တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဂ်ံဳလ်ာထားဧကမွာ ၃၉၀ဝေက်ာ္ျဖစ္ ၿပီး ခ႐ိုင္အတြင္း  ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၏ဂ်ံဳစိုက္ဧက လ်ာထား ခ်က္မွာ ဧက၂၈၀ဝ ခန္႔ျဖစ္၍ ဂ်ံဳအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ရာ ေဒသလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ံဳတစ္ဧကပ်မ္းမွ် အထြက္ ၁၃ တင္းခန္႔ျဖစ္ၿပီး ဂ်ံဳသီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီ လႏွင့္မတ္လမ်ားတြင္ ဂ်ံဳ႐ိုးကိုကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္း ဝယ္ယူစုေဆာင္းၾကပါသည္။ ကုန္ႀကမ္း ပစၥည္းျပတ္လပ္မႈမရွိ ေစရန္အတြက္ ဂ်ံဳထြက္ေပၚခ်ိန္ဂ်ံဳ႐ိုးကိုစုေဆာင္းသိမ္းဆည္း ၿပီး က်န္လမ်ားတြင္ ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္အား ထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ သားက်င္ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္မွ   ထြက္ရွိေသာဂ်ံဳခင္းမ်ား အျပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဂ်ံဳစိုက္ေတာင္သူမ်ားထံသို႔လည္း သြား ေရာက္ဝယ္ယူရပါသည္။ ဂ်ံဳႏွံျဖတ္ၿပီး   က်န္ရွိသည့္ ဂ်ံဳ႐ိုး တံအနိမ့္၊ အျမင့္အေပၚမူတည္၍ ေဈးႏႈန္းကြဲျပားရာဂ်ံဳ႐ိုးသည္ တုတ္၍ရွည္လွ်င္ ေဈးပိုေပးဝယ္ယူရပါသည္။ဂ်ံဳတစ္ဧကမ်ိဳး ၂တင္းႀကဲရၿပီး တစ္တင္းႀကဲ ဧကဝဒသမ ၅၀ဧကတြင္ဂ်ံဳ႐ိုး လွည္း ႏွစ္စီးတိုက္လွ်င္    ေငြက်ပ္တစ္သိန္းငါးေသာင္းႏွင့္ အထက္ေဈးေပးရေ ၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္ထုတ္လုပ္ျခင္း
ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ဂ်ံဳ႐ိုးအဆစ္ခြဲျခား ျခင္း၊ ဂ်ံဳ႐ိုးအဆစ္ခ်ိဳးျခင္း၊ ႀကိဳးက်စ္ျခင္း ဦးထုပ္အျဖစ္ခ်ဳပ္စက္ ျဖင့္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ခ်ဳပ္ၿပီးဦးထုပ္မ်ားကိုေပါင္းခံ၍အေရာင္ခြ်တ္ျခင္း၊ လွပေသာ ဦးထုပ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ေဈးကြက္ဝင္ရန္ ေဆး ျခယ္ျခင္း၊ႀကိဳးတပ္ရန္အတြက္ ႐ိုက္သီးမ်ား႐ိုက္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။
ဂ်ံဳ႐ိုးအဆစ္ခ်ိဳးျခင္းႏွင့္အဆစ္ခြဲျခားျခင္းကုန္ၾကမ္းဂ်ံဳ႐ိုးမ်ားကို အေျခာက္လွမ္း၍သန္႔စင္ၿပီးပါ က ဂ်ံဳ႐ိုးကိုသံုးဆစ္ခ်ိဳးယူ၍ အဆင့္အတန္း၃မ်ိဳး ခြဲျခားပါ သည္။ ဂ်ံဳ႐ိုးတစ္႐ိုး၏အေပၚဆံုးအဆစ္သည္   ႏူးညံ့သည့္ အတြက္ ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္အေခ်ာအတြက္လည္းေကာင္း၊အလယ္ ဆစ္မွာဦးထုပ္ၾကမ္းေခ်ာ အတြက္လည္းေကာင္း၊  ေနာက္ဆံုး အဆစ္မွာ ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္ အႀကမ္းအတြက္လည္းေကာင္း၊အဆင့္ ခြဲျခား၍ဦးထုပ္သံုးမ်ိဳးသံုးစားထြက္ရေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ဂ်ံဳ႐ိုးအဆစ္မ်ားကို ေကာင္း၊ သင့္၊  ညံ့ ၃စားခြဲ၍ တစ္ပိသာ စည္းမ်ားစည္းထားၾကပါသည္။
ႀကိဳးက်စ္ျခင္း
ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္တစ္လံုးျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ပထမဦး စြာပထမအဆင့္အေနျဖင့္  ကုန္ၾကမ္းဂ်ံဳ႐ိုးကို က်စ္ပင္စပိုင္း ျဖစ္ေသာ အေပၚႏွံ႐ိုးကိုခ်ိဳးယူၾကရပါသည္။

ခ်ိဳးၿပီးေသာဂ်ံဳ႐ိုးမ်ားကိုေရတြင္ ဆယ္မိနစ္ခန္႔စိမ္ေပးၿပီးမွသာ လွ်င္ ဂ်ံဳ႐ိုးမ်ားေပ်ာ့ေျပာင္းသြားသည့္အတြက္ ႀကိဳးက်စ္ရန္ အဆင္ ေျပမွာျဖစ္ပါသည္။ေရစိမ္ၿပီးပါကႀကိဳးကိုဆက္က်စ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ံဴ႐ိုးက်စ္ႀကိဳးအရွည္သည္ အေတာင္၄၀ခန္႔ရွည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးထုပ္ တစ္လံုးစာႀကိဳးက်စ္ၿပီးပါက ဆက္ထားသည့္ဂ်ံဳ႐ိုးတြင္ ထြက္ေနသည့္ အစေလးမ်ားကိုကပ္ေၾကးႏွင့္ၫွပ္ထုတ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ဂ်ံဳ႐ိုးက်စ္ ေနက်လူတစ္ဦးအေနျဖင့္တစ္ရက္လွ်င္ဦးထုပ္သံုးေလးလံုးစာခန္႔က်စ္ ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္  ဂ်ံဳ႐ိုးတစ္ပိသာစည္းတစ္စည္းလွ်င္ ဂ်ံဳ႐ိုးက်စ္ႀကိဳး ၁၂ေခြရရွိၿပီး၊ ပိုင္ရွင္မွ  ၆ေခြ၊  ႀကိဳးက်စ္သူ၏ လုပ္အားခအျဖစ္ က်စ္ ႀကိဳး၆ေခြခြဲယူၾကေၾကာင္းႏွင့္ႀကိဳးက်စ္ျခင္းသည္သင္ယူရန္  လြယ္ကူ ေသာေၾကာင့္ကေလးမွအစလူႀကီးအထိ ႀကိဳးက်စ္လုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ဦးထုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း
ဂ်ံဳ႐ိုးမ်ားကို ႀကိဳးက်စ္ၿပီးေနာက္ရလာသည့္က်စ္ႀကိဳးေကြမ်ား ကို ေရအနည္းငယ္စြတ္ၿပီးပါက  စက္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။စက္ခ်ဳပ္ရာတြင္   လွပေသသပ္သည့္ဦးထုပ္မ်ားရရန္    အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ ကြ်မ္းက်င္မႈအရတစ္ေန႔ဦးထုပ္လံုးေရ ၃၀ေက်ာ္အထိ ခ်ဳပ္ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ပံုမွန္ဦး ထုပ္ တစ္လံုး ခ်ဳပ္ခ က်ပ္ ၃၀ဝႏႈန္းျဖင့္ အလံုးေရ ၂၀ အထိ ခ်ဳပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ႀကိဳးက်စ္သူမ်ားမွာတစ္ေန႔လွ်င္ ဦးထုပ္သံုးလံုးစာခန္႔သာ ၿပီးႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ေပါင္းခံျခင္း
ခ်ဳပ္ၿပီးရလာသည့္ဦးထုပ္မ်ားကိုေနတြင္လွမ္းၿပီးအေျခာက္ခံရပါသည္။ ခ်ဳပ္ၿပီးရလာသည့္ဦးထုပ္၏သဘာဝအေရာင္မွာ   ညိဳဝါ ေရာင္ျဖစ္ၿပီး ႐ိုးရွင္းသည့္အတြက္ ယခင္ကေဈးေကာင္းရရွိျခင္းမရွိ ခဲ့ေပ။ ထိုေၾကာင့္လွပၿပီးေဈးကြက္ဝင္ေစရန္ႏွင့္ေဈးေကာင္းပိုမိုရရွိေရးတို႔အတြက္ကန္႔မႈန္႔ကို မီး႐ိႈ႕ၿပီး ေပါင္းခံအိုးႏွင့္တစ္ညခန္႔ေပါင္းခံကာ ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္ကို အေရာင္ခြ်တ္ၾကရပါသည္။ ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္မ်ားကို ေပါင္းခံၿပီးပါက အျဖဴေရာင္သန္းလာသည့္အတြက္ ပိုမိုလူႀကိဳက္မ်ား လာပါသည္။ ထိုသို႔အေရာင္ခြ်တ္ၿပီးပါက ေနပူတြင္ တစ္ေနလွမ္းထား ေပးရပါသည္။ ေနပူလွန္းၿပီးပါက ပိုမိုလွပ၍ စြဲေဆာင္မႈ ရွိေစရန္ ေဆး ေရာင္ျခယ္ျခင္း၊ ဦးထုပ္ႀကိဳးတပ္၍ ႐ိုက္သီး႐ိုက္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ေပး ၿပီးပါက လွပ၍ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး  အပူဒဏ္ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္ေလးမ်ားရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။အေရာင္ခြ်တ္ ေပါင္းခံခ အေနျဖင့္ဦးထုပ္တစ္လံုး က်ပ္ ၁၀ဝ က်သင့္ၿပီး ေဆးေရာင္ျခယ္ျခင္း၊ ႐ိုက္သီး႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ လက္ခမ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။
ေဈးႏႈန္း၊ေဈးကြက္
သားက်င္ေက်းရြာမွထြက္ေသာ ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္မ်ားမွာ အၾကမ္း ေဈးအေနျဖင့္  ဦးထုပ္ဆိုဒ္ႀကီးတစ္လံုး က်ပ္ ၁၁၀ဝႏႈန္း၊ဆိုဒ္ေသး က်ပ္ ၁၀ဝ၀ ႏႈန္းေရာင္းခ်ရ၍ဦးထုပ္ႀကိဳးေခြတစ္ေခြလွ်င္က်ပ္၇၀ဝမွ ၈၀ဝ အထိရွိပါသည္။ဦးထုပ္ၾကမ္းေခ်ာမွာ ၅ဓဆိုဒ္ႏွင့္၄ဓဆိုဒ္ဟူ၍ခြဲျခားၿပီး က်ပ္၁၂၀ဝ ႏွင့္ ၁၁၀ဝေဈးျ ဖစ္ ကာ ႀကိဳးေခြတန္ဘိုးမွာက်ပ္ ၉၀ဝမွ ၁၀ဝ၀ထိရွိပါသည္။ ဦးထုပ္အေခ်ာ အႏုမွာႀကိဳးေခြတစ္ေခြ က်ပ္၁၂၀ဝ ႏႈန္းရွိၿပီး ဦးထုပ္တစ္လံုး၁၈၀ဝမွ၂၀ဝ၀ေဈးရွိပါသည္။
ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္မ်ားကိုၿမိဳ႕နယ္ျပင္ပ   အရပ္ေဒသမ်ားမွေငြႀကိဳ ထုတ္ၿပီးေဖာက္သည္ေပးသည့္အျပင္ ရြာကုန္သည္မ်ားမွလည္း ၿမိဳ႕သာ၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ျမင္းၿခံ၊ေတာင္သာ၊မလိႈင္၊မိတီၳလာ၊မႏၱေလး၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ မ်ားအျပင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္းသိရွိရ ပါသည္။သဘာဝပစၥည္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဂ်ံဳ႐ိုးဦးထုပ္ေလး မ်ားသည္    ရာသီဥတုဒဏ္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ေပါ့ပါးၿပီး    ၾကာရွည္ခံကာ လူတန္းစားမေရြးႏွစ္သက္စြာဝယ္ယူ  သံုးစြဲႏိုင္သည့္အျပင္ လွပခိုင္ ခန္႔ၿပီး ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္သည့္အတြက္ ေဈးကြက္ဝင္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ ်ား အတြက္ လည္း ဝင္ေငြရွာ ေဖြေပးႏိုင္ျခင္း၊     အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသလူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ လက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားအေနျဖင့္အရင္းအႏွီး၊နည္းပညာေဈးကြက္စသည့္အေထာက္ အပံ့ေကာင္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါက တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကိုလည္း   တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ေထာင္မတ္ေပးႏိုင္သည့္ေဒါက္တိုင္တစ္ခုအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိလာမည္ မွာမု ခ်ဧကန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။