ရြာငံေကာ္ဖီေတာင္သူက ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္လို

Mon, 10/17/2011 - 08:03 -- Anonymous (not verified)

ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မန္ေနဂ်ာ႐ံုး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕TPIS ၀န္ထမ္းမ်ားဟာ ျပည္နယ္ အတြင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိရန္ ရည္ရြယ္ျပီး