ရာသီကုန္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းထန္းလ်က္

Fri, 10/21/2011 - 07:59 -- Anonymous (not verified)

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းထန္းလ်က္မ်ားထြက္တဲ့ ရာသီခ်ိန္မဟုတ္တဲ့အတြက္ လက္ကားအေရာင္းမရွိဘဲ လက္လီေရာင္းခ်မႈသာ ရွိေနပါတယ္။ အျခားၿမိဳ႕တင္ပို႔မႈအေနနဲ႔ တစ္ပတ္ကုန္ခ်ိန္ပိႆာ ၂၀၀၀ ခန္႔သာ တင္ပို႔ႏုိင္ျပီး၊ တခ်ိဳ႕ထန္းလ်က္မွာ