ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၏ ဆန္ေစ်းကြက္အေျခအေန

Wed, 08/21/2019 - 08:04 -- admin_ygn

        ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ဧည့္မထဆန္ ထိပ္စတစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၉၈၀၀-၂၀၂၀၀ (USD 267-272 Per ton)၊ ဧည့္မထဆန္ လတ္စတစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၃၀၀-၁၈၅၀၀ (USD 247-249 Per ton) ျဖင့္ ၀ယ္ေရာင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ Expoter မ်ားမွ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ဧည့္မထဆန္လတ္စမွာ ကုန္စည္ဒိုင္သို႔၀င္ေရာက္မႈနည္းၿပီး ၀ယ္လိုအားနည္းေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ပြဲ႐ုံမ်ားတြင္ ေပၚကြၽဲဆန္ႏွင့္ ေပၚဆန္းဆန္တို႔အ၀င္နည္းေနေၾကာင္း၊ ေရႊဘိုေပၚဆန္းဆန္မွာပြဲ႐ံုသို႔ အ၀င္နည္းေသာ္ လည္း ၀ယ္လိုအားပံုမွန္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းျမႇင့္၍အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကုန္စည္ဒိုင္ေစ်းကြက္မွ သိရသည္။ ယခုတစ္ပတ္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္ထိ  ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္သို႔ ဆန္၀င္ေရာက္မႈမွာ  စုစုေပါင္းအိတ္ေရ ၈၃၇၄၆ အိတ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆန္စပါးကုန္္စည္ဒိုင္(၀ါးတန္္း)သို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး  နယ္စံုမွ ဆန္၀င္ ေရာက္မႈမွာ စုစုေပါင္းအိတ္ေရ ၉၀၉၉၇ အိတ္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

       ယခုတစ္ပတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  ဆန္စပါးကုန္္စည္ဒိုင္(၀ါးတန္္း)၏ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေရႊဘိုေပၚ  ဆန္း တစ္အိတ္ က်ပ္ ၆၀၀၀၀-၆၂၅၀၀၊ ေပၚဆန္းရွယ္စတစ္အိတ္  က်ပ္ ၃၈၀၀၀-၄၀၀၀၀၊ ရက္၉၀ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၂၁၅၀၀-၂၂၀၀၀၊ သီးထပ္ရွယ္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀-၂၀၈၀၀ တို႔ျဖစ္သည္။ ေရႊဘိုေပၚဆန္းဆန္ေစ်းႏႈန္းမွာ ယခင္တစ္ပတ္ထက္ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၁၅၀၀-၆၀၀၀ ေစ်းျမင့္တက္လာၿပီး  ဆန္ၾကမ္း ျဖစ္သည့္ ရက္ ၉၀ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀-၅၀၀ေစ်းျမင့္တက္ေၾကာင္း ကုန္စည္ဒိုင္ေစ်းကြက္မွသိရသည္။ နယ္စံု ေပၚဆန္း၊ ေပၚကြၽဲ၊ ဧည့္မထတို႔မွာ ယခင္တစ္ပတ္အတိုင္း ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ေစ်းၿငိမ္လ်က္ ပံုမွန္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  

ေခ်ာစုမာ(ျမႇင့္တင္၊ျပည္တြင္း-ရန္ကုန္)

Local Trade News

Pages