ရန္ကုန္၀ယ္လက္အ၀ယ္ရွိတဲ့ ျပည္ေရႊကြၽန္းပဲႀကီး

Tue, 09/20/2011 - 09:07 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲႀကီးေစ်းႏႈန္းမွာ ယခင္တစ္ပတ္ကထက္ အနည္းငယ္ျမင့္လာခဲ့ပါတယ္။ ပဲႀကီး (ကမ္းနား)တစ္တင္း ၁၅၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ပဲေလွာ္ဖုိလုပ္ငန္းသမားမ်ား ပုံမွန္အ၀ယ္ရွိတဲ့အတြက္ တစ္ရက္ အိတ္ ၂၀၀ ခန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ပဲႀကီး(ေရႊကြၽန္း) ကေတာ့ တစ္တင္း ၁၆၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ရန္ကုန္၀ယ္လက္မ်ား အ၀ယ္ရွိေသာ္လည္း