ရန္ကုန္၀ယ္လက္အ၀ယ္ရွိတဲ့ ျပည္ပဲႀကီး (ေရႊကြၽန္း)

Mon, 09/26/2011 - 08:39 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္တြင္ ပဲႀကီးေစ်းႏႈန္းမွာ ယခင္အပတ္ကအတိုင္း ေစ်းျငိမ္လ်က္ရွိိပါတယ္။ ပဲႀကီး (ကမ္းနား) တစ္တင္း ၁၅၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ပဲေလွာ္ဖိုလုပ္ငန္းသမားမ်ား အ၀ယ္ရွိတဲ့အတြက္ တစ္ရက္ အိတ္ ၂၅၀ ခန္႔ ပံုမွန္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ပဲႀကီး (ေရႊကြၽန္း) ကေတာ့ တစ္တင္း ၁၆၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ရန္ကုန္၀ယ္လက္မ်ား အ၀ယ္ရွိေသာ္လည္း