ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မီးေသြးတင္သြင္းမွဳ တန္ခ်ိန္ ၂၁ သန္းထိ ရွိလာခဲ့

Mon, 10/29/2018 - 09:24 -- admin_ygn

      အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မီးေသြး တင္သြင္းမႈမွာ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လတြင္ တန္ခ်ိန္ ၂၁ ဒသမ ၁ သန္းထိ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလ ပမာဏတန္္ခ်ိန္ ၁၅ ဒသမ ၆၁ သန္း ထက္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးျမင့္လာခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔တိုးျမင့္လာရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားမွာ ေက်ာက္မီးေသြးျပတ္လပ္မႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအား ျဖင့္ non - coking coal  တင္သြင္းမႈျမင့္ မားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ oking coal  တင္သြင္းမႈမွာမူ ယခင္ႏွစ္အလား တူကာလႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္ လအတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးတင္သြင္းမႈ  အေနျဖင့္မူ စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၁၁၉ ဒသမ ၄၂ သန္းခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ သည့္ပမာဏတန္ခ်ိန္ ၁၀၄ ဒသမ ၈၁ သန္းထက္ ၁၃ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုး လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ တိုးျမင့္ခဲ့ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ စြမ္း အင္က႑တြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ျပတ္ လပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအား ျမင့္မား ေန ခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္၌Thermal Coal ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပံုမွန္ျဖစ္လာျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။
Thermal Coal တင္သြင္းမႈအေန ျဖင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လ အတြင္း တန္ခ်ိန္ ၈၂ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ တန္ခ်ိန္ ၇၀ ဒသမ ၂၁ သန္းထက္ ၁၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ မ်ားအတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးတင္သြင္း မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၂၁၇ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆-၁၇ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၉၀ ဒသမ ၉ သန္း သို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၁၇ -၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ၀ယ္လိုအား ျပန္ လည္ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ တန္ခ်ိန္ ၂၀၈ ဒသမ ၂၇ သန္းသုိ႔ တိုးျမင့္လာခဲ့ သည္ဟု အစုိးရက ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ယဥ္ယဥ္ႏြယ္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး
ျမန္မာသံ႐ံုး၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕။

International Trade News

Pages