ယခုႏွစ္မွာ စီးပြာေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္ဟု အိႏၵိယခန့္မွန္း

Thu, 07/11/2019 - 07:50 -- admin_ygn

      ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာသျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ စီးပြားေရး သည္ ငါးႏွစ္ၾကာ က်ဆင္းေနရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ ရာ သတင္း ရပ္ကြက္မ်ားကို ကိုးကား၍ thehindubusinessline ၀က္ဘ္ဆိုက္သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္စတင္ေသာ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမွန္စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးသည္ ခုနစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း  တိုးတက္မည္ဟု ဘ႑ာေရး၀ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္ ထားသည္။ မုတ္သံုမိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက်ဆင္းမည့္ အလားအလာႏွင့္ တိုးတက္ မည့္အလားအလာတို႔မွာ တူညီေနေၾကာင္း အဆုိပါသတင္းရပ္ကြက္မွေျပာသည္။
      စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈႏႈန္းကို  ယခင္ႏွစ္က ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့သည့္အတြက္ ယခုႏွစ္ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ျမင့္တက္ၿပီး အိႏၵိယဗဟိုဘဏ္၏ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္လည္္း ကိုက္ညီေနသည္။ စီးပြားေ ရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းကို အိႏၵိယ ဗဟိုဘဏ္က ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မည္ဟု ဇြန္လအတြင္းက ခန္႔မွန္းခဲ့ရာမွ ယခုႏႈန္းသို႔ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ  အျမင့္ဆံုးႏႈ န္းေအာက္ မ်ားစြာက်ဆင္းေနျခင္းကလည္း ျပည္တြင္း စားသံုးမႈအတြက္ ေကာင္းေသာအလားအလာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စားသံုးမႈသည္ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနေၾကာင္း သူတို႔ကေျပာသည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages