ယခုတစ္ပတ္ ေရေၾကာင္းမွ ဆန္ႏွင္႕ဆန္ကြဲတင္ပို့မႈ ေလ်ာ႕က်

Thu, 08/01/2019 - 08:03 -- admin_ygn

ဇူလိုင္၁၃ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွွိ   ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ  အေမရိ ကန္ေဒၚလာတစ္သန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅၂၇၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုတစ္ပတ္ ဆန္တင္ပို႔မႈ မ်ားမွာ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တန္ခ်ိန္ ၄၈၆၀ တန္ခ်ိန္ေက်ာ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ  တန္ခ်ိန္ ၃၆၀ေက်ာ္ႏွင့္   လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တန္ခ်ိန္ ၄၀ ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့သည္။ ယခင္တစ္ပတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္ ၅၅၀ ေက်ာ္ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု တစ္ပတ္ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၂၀ ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့သည္။
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္မွ ၁၉ရက္အထိ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆သန္း ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ   ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၀ဝ၀ဝ နီးပါးတင္ပို႔ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ  ပံုမွန္တင္ပို႔ေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္အီးယူႏိုင္ငံမ်ားကိုတင္ပို႔ခဲ့သည္။အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ႐ုရွား ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး   အာဖရိကတြင္  မက္ဒါဂါစကား၊ ဂီနီႏွင့္ ကင္မရြမ္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။  ယခုတစ္ပတ္ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔မႈ မ်ားမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ ခ်ိန္ ၈၆၀ဝ ေက်ာ္၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ တန္ခ်ိန္ ၅၀ဝ၀ နီးပါး၊ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသို႔  တန္ခ်ိန္ ၃၀ဝ၀ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ပတ္မွာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား သို႔ တန္ခ်ိန္  ၂၀ဝ၀ ခန္႔သာတင္ပို႔ခဲ့သည္။ ယခင္တစ္ပတ္တင္ ပို႔မႈႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုတစ္ပတ္ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ထက္ဝက္ခန္႔ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။             
  ယခုတစ္ပတ္မွာ ေရေၾကာင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ   ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၉၅၀ဝ ေက်ာ္တင္ ပို႔ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ပတ္ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမ်ားမွာ အီးယူႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ တန္ခ်ိန္ ၅၃၀ဝ ေက်ာ္ ၊အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ တန္ခ်ိန္ ၂၇၅၀၊ အိုင္ဗရီကိုစ့္သို႔    တန္ခ်ိန္ ၁၀ဝ၀  ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး မေလးရွား၊ထိုင္းႏွင့္စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္းတင္ပို႔ခဲ့သည္။ ယခင္တစ္ပတ္ တင္ပို႔မႈႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္ ၅၀ဝ၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ယခုတစ္ပတ္အတြင္းဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈစုစုေပါင္း မွာဆန္တန္ခ်ိန္၂၅၀ဝ၀ ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္  ၉၅၀ဝေက်ာ္ျဖစ္  ေၾကာင္း သိရသည္။           
    ယဥ္ယဥ္ေအး

Local Trade News

Pages