ယခုတစ္ပတ္ ပဲအားလုံးထဲမွာ ပဲစင္းငုံတင္ပို႔မႈ စြာေန

Tue, 11/29/2011 - 07:17 -- Anonymous (not verified)

ယခင္သီတင္းပတ္က ပဲစင္းငုံတန္ခ်ိန္ ၂၇၀၀ ခန္႔ကုိ တင္ပို႔မႈ ေလွ်ာ့က်ခဲ့ရာမွ ယခုတစ္ပတ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္ အတြင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငုံတန္ခ်ိန္ ၉၅၀၀ ထိ ျပန္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ အျခားပဲ တင္ပို႔မႈ  ေလ်ာ့က်ေနရာမွ ပဲစင္းငုံ ကေတာ့ ပဲအားလုံးထဲမွာ ပမာဏအမ်ားဆုံး တင္ပို႔ႏုိင္တာ