ယခုတစ္ပတ္ နယ္စပ္နဲ့ေရေၾကာင္းမွဆန္ေရာဆန္ကြဲပါ ပုိမိုတင္ပုိ့

Fri, 03/30/2018 - 05:51 -- admin_ygn

     ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္နဲ႔  ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ မတ္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၀၃၇ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဧည့္မထဆန္နဲ႔ ငစိန္ဆန္ ၃၄၈၂၂ တန္ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။   ျမန္မာတ႐ုတ္နယ္စပ္မွတင္ပို႔မႈမ်ားမွာမူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ   ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၅၁၆၀နဲ႔ ငစိန္ဆန္ ၂၉၂ တန္ေက်ာ္၊ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမွ  ဧည့္မထဆန္ ၇၃၆၂ တန္ေက်ာ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွငစိန္ဆန္၂၃၂တန္ေက်ာ္၊ကန္ပိုက္တီကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္  ၃၀ တင္ပုိ႔ခဲ့ပါ တယ္။ ျမန္မာဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထ ဆန္တန္ခ်ိန္၅၆၀၊ေမာင္ေတာကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ ဧည့္မထဆန္ ၁၁၈၅ တန္ေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ ပတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားရဲ႕  ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္တစ္ ပတ္တင္ပို႔မႈထက္ ၄၃၅၆ တန္ပုိမိုတင္ပုိ႔ႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါ တယ္။ယခုတစ္ပတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ  သုည ဒသမ ၂၇၇ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ကြဲ ၉၀၅ တန္ကုိ တင္ပို႔ခဲ့ပါ တယ္။ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ခန္႔နဲ႔ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၄၀၅ တန္ တင္ပုိ႔ၿပီး  ယခင္တစ္ပတ္တင္ပို႔မႈထက္၄၁တန္ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္တာေတြ႕ရပါတယ္။ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ မတ္လ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၉၇၅ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ျဖဴနဲ႔ေပါင္းဆန္ ၄၀၈၂၇ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။  ယခုတစ္ပတ္မွာ အိုင္ဗရီကုိ႔စ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၆၃၇၅ တန္၊ မက္ဒါဂါစကားႏိုင္ငံသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၃၅၆၀ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ကင္မရြမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တန္ခ်ိန္ ၄၇၅၀နဲ႔ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံနဲ႔ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔  တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။   ယခင္တစ္ပတ္က  ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ၂၅၀၄၆ တန္တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၁၅၇၈၁ တန္တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ယခုတစ္ပတ္မွာ  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၃၄၁ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၁၉၂၀၀ တင္ပုိ႔ခဲ့ရာ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသုိ႔ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၊ ဆီနီေဂါႏုိင္ငံသုိ႔ တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀၀ နဲ႔ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ တန္ခ်ိန္ ၄၁၀၀ တင္ပုိ႔ ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က ဆန္ကြဲ ၂၂၇၁ တန္တင္ပုိ႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ ပတ္မွာ ၁၆၂၉၂ တန္ပိုမိုတင္ ပို႔ႏုိင္တာေတြ႕ရပါတယ္။ယခုတစ္ပတ္မွာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားနဲ႔  ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းမွ ဆန္ ၂၀၁၃၇ တန္နဲ႔ ဆန္ကြဲ ၁၆၃၃၃ တန္ပိုမို တင္ပို႔ႏုိင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။        

  ယဥ္ယဥ္ေအး

Local Trade News

Pages