မႏၲေလးသစ္သီးေစ်းကြက္မွာ ထိပ္ကေျပးေနတဲ့လိေမၼာ္

Fri, 02/03/2012 - 06:30 -- Anonymous (not verified)

မႏၲေလးသစ္သီးေစ်းကြက္မွာ လိေမၼာ္ကေတာ့ ထိပ္ကေျပးေနပါတယ္။ မိုးကုတ္လိေမၼာ္ေတြ တံုးခါနီးျပီး မိုင္းလံုးသီးေတြလည္း အ၀င္ေလ်ာ့လာတယ္။ ဟမၼငိုင္းသီးေတြကေတာ့ အ၀င္မ်ားျပီး အေရာင္းသြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ မိုးကုတ္၊ မိုင္းလံုသီးေတြ ကုန္သြားရင္ ဟမၼငိုင္းသီးက ေလွာင္ႏိုင္တဲ့အတြက္