မြန်မာနိုင်ငံ၏ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအခြေအနေ

Sat, 07/17/2021 - 08:26 -- dccaadmin

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အား စိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုး စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု သည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%) ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်း အဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၀၄၅၃၈၅)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၇၃.၀၂၈)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၅၆၀၉၇၇)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၂၂.၇၇၉)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၆၀၆၃၆၂) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁၉၅.၈၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၉-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၈၉၈၆၁၆.၁၀၇)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၀၁.၃၃၆)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၆၈၅၃၉.၂၀၇)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၉၁.၅၁၅)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၁၆၇၁၅၅.၃၁၄) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၉၂.၈၅၁)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (၉-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် - 

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ တွက်
ပုံ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၉-၇-၂၀၂၁) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၃၅၇.၃၉၈ ၇.၆၂၈ ၃၆၅.၀၂၆
ကီလို ၄၆၄၀၅၄.၆၉၁ ၈၉၄၀.၃၂၀ ၄၇၂၉၉၅.၀၁၁
  ပဲတီစိမ်း US$ ၁၈၂.၅၄၂ ၂၈၃.၉၉၇ ၄၆၆.၅၃၉
ကီလို ၁၉၄၀၃၈.၅၅၉ ၄၀၃၄၄၅.၉၀၇ ၅၉၇၄၈၄.၄၆၆
  ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$   ၃.၅၂၇ ၃.၅၂၇
ကီလို   ၂၆၅၀.၅၀၀ ၂၆၅၀.၅၀၀
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၁၀၄.၄၆၂ ၀.၆၅၄ ၁၀၅.၁၁၆
ကီလို ၁၅၆၄၄၇.၅၉၉ ၁၁၁၂.၇၅၀ ၁၅၇၅၆၀.၃၄၉
  ကုလားပဲ US$ ၁၂.၅၈၇ ၁.၉၁၅ ၁၄.၅၀၂
ကီလို ၂၁၄၃၆.၀၆၆ ၃၁၆၂.၅၅၀ ၂၄၅၉၈.၆၁၆
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၈.၂၆၈ ၁၇.၄၁၇ ၂၅.၆၈၅
ကီလို ၈၈၄၇.၃၅၇ ၃၈၁၄၂.၅၅၄ ၄၆၉၈၉.၉၁၁
  မြေထောက်ပဲ US$ ၁၀.၃၁၀ ၂၅.၄၆၇ ၃၅.၇၇၇
ကီလို ၁၂၉၄၅.၀၄၁ ၃၇၆၅၀.၁၇၀ ၅၀၅၉၅.၂၁၁
  ထောပတ်ပဲ US$ ၈.၅၇၆ ၁၅.၃၃၀ ၂၃.၉၀၆
ကီလို ၁၅၉၆၁.၁၈၃ ၂၅၈၅၈.၆၇၀ ၄၁၈၁၉.၈၅၃
   ပဲယင်း US$ ၈.၈၀၄ ၂၀.၇၁၁ ၂၉.၅၁၅
ကီလို ၁၃၄၄၇.၀၉၀ ၄၂၀၂၆.၁၉၀ ၅၅၄၇၃.၂၈၀
  ၁၀ ပဲကြီး US$ ၀.၁၇၇ ၁၁.၂၀၈ ၁၁.၃၈၅
ကီလို ၂၄၆.၉၁၅ ၁၈၇၃၄.၁၅၀ ၁၈၉၈၁.၀၆၅
  ၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၇၆၆   ၀.၇၆၆
ကီလို ၁၃၃၈.၈၉၃   ၁၃၃၈.၈၉၃
  ၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၅၂၂ ၀.၀၀၀ ၀.၅၂၂
ကီလို ၈၉၇.၃၉၀ ၀.၀၀၀ ၈၉၇.၃၉၀
  ၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၁၀.၀၈၂ ၁၀.၀၈၂
ကီလို   ၁၅၅၀၉.၇၈၅ ၁၅၅၀၉.၇၈၅
  ၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၂၇ ၀.၀၀၀ ၀.၀၂၇
ကီလို ၄၈.၉၂၅ ၀.၀၀၀ ၄၈.၉၂၅
  ၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၃.၇၂၅ ၀.၁၇၈ ၃.၉၀၃
ကီလို ၄၄၁၄.၈၇၄ ၂၈၈.၀၅၀ ၄၇၀၂.၉၂၄
  ၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၂.၁၉၈ ၁.၀၅၃ ၃.၂၅၁
ကီလို ၃၄၇၇.၅၄၀ ၂၀၉၉.၃၂၃ ၅၅၇၆.၈၆၃
  ၁၇ ပဲနီကြား US$   ၄.၄၈၇ ၄.၄၈၇
ကီလို   ၉၈၈၁.၅၀၀ ၉၈၈၁.၅၀၀
  ၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၂.၃၉၄ ၂.၃၉၄
ကီလို   ၃၃၁၂.၅၇၅ ၃၃၁၂.၅၇၅
  ၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$   ၇.၅၆၈ ၇.၅၆၈
ကီလို   ၉၉၃၆.၃၆၅ ၉၉၃၆.၃၆၅
  ၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၀.၇၁၄ ၁၇၇.၆၇၇ ၁၇၈.၃၉၁
ကီလို ၇၁၃.၈၀၄ ၁၄၅၃၅၄.၀၉၈ ၁၄၆၀၆၇.၉၀၂
  ၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၂၆၀ ၀.၂၂၂ ၀.၄၈၂
ကီလို ၃၀၀.၁၈၀ ၄၃၃.၇၅၀ ၇၃၃.၉၃၀
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၇၀၁.၃၃၆ ၅၉၁.၅၁၅ ၁၂၉၂.၈၅၁
ကီလို ၈၉၈၆၁၆.၁၀၇ ၇၆၈၅၃၉.၂၀၇ ၁၆၆၇၁၅၅.၃၁၄

Sources : Customs