မြန္ျပည္နယ္၏ အမယ္သစ္ထုတ္ကုန္ ၀ဥ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ

Fri, 09/06/2019 - 04:53 -- admin_ygn

      ၀ဥသည္ စိုက္ပ်ဳိးရလြယ္ကူသည့္ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေျမ႐ိုင္း ရွင္းၿပီးလွ်င္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာခုတ္ရွင္းလင္းစရိတ္မ်ား သက္သာ ကာ ၎ေျမကို ႏွစ္စဥ္အသံုးျပဳစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ ဧက စိုက္ပ်ိဳးကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ကိုးသိန္းခန္႔ရွိ၍ ၀င္ေငြမွာ ၁၉ သိန္းရွိရာ တစ္ဧကစိုက္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႔အျမတ္ရရွိႏိုင္သျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ တြက္ေျခကိုက္သည့္ သီးႏွံအမယ္သစ္တစ္ခုအျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးလာ ၾက သည္။

    မြန္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိ၀ဥအေျခာက္ခံသည့္စက္႐ံုေပါင္းသံုး႐ံုရွိ ေနၿပီး ထပ္မံ၍ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တန္းစက္႐ံုနယ္ေျမတြင္ တစ္ရက္ တန္၃၀ က် စက္႐ံုႏွစ္႐ံု ထပ္မံတည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၀ဥအေျခာက္ခံသည့္ စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းလိုအပ္ခ်က္ရွိေနၿပီး ၀ဥအစိုကုန္ၾကမ္းမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသမ်ားအျပင္ ပဲခူးတုိင္း ေရႊက်င္၊ ကရင္ ျပည္နယ္  ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းတို႔မွ စုေဆာင္း၀ယ္ယူျခင္းတို႔ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိစက္႐ံုအေရာက္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၀ဥအစိုတစ္ပိသာ လွ်င္ က်ပ္၁၃၅၀ မွ ၁၄၅၀ ၾကားထိရွိေၾကာင္း၊ စက္႐ံုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မြန္၊ ကရင္၊ တနသၤာရီေဒသထြက္ ၀ဥမ်ားသည္ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္း မြန္၍ ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ယူၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

     ၀ဥအေျခာက္ခံသည့္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၀ဥအစို တန္ခ်ိန္ (၃၀-၃၅) တန္ႏႈန္းျဖင့္ အေျခာက္ခံလ်က္ရွိၿပီး အေျခာက္ခံ၍ ထြက္ရွိလာေသာ ၀ဥမ်ားကို ရန္ကုန္သို႔သယ္ေဆာင္အမႈန္႔ႀကိတ္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ျ ခင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္-မႏၱေလးမူဆယ္လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

မိုးမိုး(မြန္)

Local Trade News

Pages